СФ „Металици” обединява предимно работници и служители от металургията и други съпътстващи я дейности. Членуването е индивидуално ( отделни физически лица ) и колективно (основни синдикални организации ). Федерацията представлява интересите на своите членове пред работодателите, пред  държавните институции, както и в КНСБ и международните синдикални структури - Европейската и Световната  организации на индустриалните работници. Представителството е изключително важно при колективното трудово договаряне, решаването на колективни трудови спорове, организирането на протестни мероприятия и стачни действия.