Развитие на процесите по информиране и консултиране на работещите в бранш металургия – залог за социалния мир и фирмения просперитет на предприятията от бранша

Формуляр за проектно предложение
От СФ „Металици”

Тема № 3: Развитие на процесите по информиране и консултиране на работещите в бранш металургия – залог за социалния мир и фирмения просперитет на предприятията от бранша.

1. Контекст

Кое налага провеждането на мероприятието? Какъв е конкретният проблем / повод?
Правото на информиране и консултиране на работниците и служителите е издигнато във фундаментално европейско право.
Социалните пратньори от бранш металургия, бяха едни от първите сред индустриялните сектори в България , които заложиха и развиха системата по информиране и консултиране в предприятията.
Бяха създадени групи по информиране и консултиране , чиято дейност беше подкрепяна от синдикалните организации на национално ниво и ниво предприятие.
Въпреки това, до подписване на конкретни споразумения, които да регламентират дейността на тези групи, не се достигна и все още е трудно те да работят самостоятелно.
Необходимо е да бъде провокирано активното участие на избраните представители в групите по информеране и консултиране , така , че те да осмислят своята роля на представителство на всички рабтници в предприятието за постигане на социалния мир и фирмения просперитет на предприятията от бранша.

2. Цел на мероприятието / поредицата от мероприятия

Какво ще бъде постигнато с провеждането на мероприятието? Как?
- Формулиране на работещи политики и механизми за мотивация за синдикатите,групите по информиране и консултиране и работодателите за приложението на информирането и консултирането.
- Анализ на клаузите за информиране и консултиране всключени в колективни трудови договори на ниво бранш.

Дискутираните казуси и направените предложения, по време на семинара, ще бъдат представени на съответните държави институции , които работят по въпросите на инустриалните отношения и социалния диалог в България.

3. Концепция на мероприятието / поредицата от мероприятия

- Какъв е типа на мероприятието
Семинар -Дискусионен форум
- Колко дни ще бъде продължителността на мероприятието?
Два дни
-Кои са основните акценти в програмата на мероприятието?
- Подписване на действащи споразумения по информиране и консултиране в предприятията. Засилване на представителството на интереси и защита на правата на всички работещи в бранш металургия.

4. Целева група / Участници
- Участниците в дискусията са синдикални активисти от 7 водещи предприятия от сектор- металургия в България, директори човешки ресурси от предпрятията, експерти от КНСБ и Министерство на труда и социалната политика.
Общо 35 участника

5. Месец / дата на провеждане
- 29-30 ноември 2015 г

6. Бюджет
- 4800,00 лв. ( четири хиляди и осемстотин лева )

7. Ръководител на проекта
- Инж. Васил Яначков- Председател на СФ „Металици”

Лице за контакт
- Ренета Петрова – Зам- Председател на СФ „Металици”
- Диляна Яначкова – Експерт Проекти и синдикални обучения- СФ „Металици”


ПРОГРАМА
Развитие на процесите по информиране и консултиране на работещите в бранш металургия – залог за социалния мир и фирмения просперитет на предприятията от бранша 

29.10.2015

30.10.2015

10.00 Пристигане на участниците – синдикални активисти от бранш металургия в България. 8:00 Закуска
10.20

 

Откриване на семинара, Представяне на участниците и лекторите

9:00

 

Постигане на баланс между вижданията на работодателите и синдикатите по отношение на процеса по информиране и консултиране. Реално прилагане на Директива 14/2002 в предприятията.

Лектори : СФ Металици и БАМИ

10:30 Формулиране на работещи политики и механизми за мотивация за синдикатите,групите по информиране и консултиране и работодателите за прилагане на информиране и консултиране в предприятията от бранша. Лектори : СФ Металици и КНСБ

 

 

10:30

Кафе пауза

11:30-11:45

 

Кафе пауза 11:45 Действащи споразумения по информиране и консултиране в предприятията. Засилване на представителството на интереси и защита на правата на всички работещи в бранш металургия.

Заключителни изводи и препоръки от участниците.

Лектори : СФ Металици

 

11:45 Представяне на клаузи по информиране и консултиране в предприятията от бранша. Лектори : СФ Металици и КНСБ
12:30-14:00 Обяд 12.30 –

14:00

 

 

 

Обяд

 

Отпътуване на участниците

14:00 Анализ на клаузите за информиране и консултиране включени в колективни трудови договори на ниво бранш. Лектори : СФ Металици и КНСБ
15:30 Кафе пауза

 

16:00 Дискусия - активното участие на избраните представители в групите по информиране и консултиране в предприятията
17:00 Дискусия - активното участие на синдикатите в процеса по информиране и консултиране на работниците.
19:00 Вечеря  


Галерия