Дата: 27-28/03/08
Място: София
Мероприятие: Консолидация и изграждане на единна платформа  за действие на синдикатите от металния сектор
Организатори: СФ "Металици", Фондация "Фридрих Еберт"
Финансиране: Фондация"Фридрих Еберт"
Участници: синдикати
Брой СФ - синдикалисти: 35

Дата: 21-23/04/08
Място: София
Мероприятие: Обучение на обучители
Организатори: ILO, EMF
Финансиране: ILO, EMF
Участници: синдикалисти
Брой СФ - синдикалисти: 4

Дата: 04/04/2008
Място: Лисабон
Мероприятие: Втора работна среща  по проект "Информиране и консултиране"
Организатори: СФ "Металици", Португалски профсъюз SIMA
Финансиране: Европейската комисия, SIMA, СФ "Металици"
Участници: синдикати, работодатели, държавни експерти
Брой СФ - синдикалисти: 2

Дата: 21-24/04/08
Място:  Румъния
Мероприятие: ЕSF - Обучение- Участие на синдикатите в Европейския Социален Фонд. Управление на  проекти от фонда, управление на средствата
Организатори: ETUC -ETUI-REHS
Финансиране: ETUI-REHS
Участници: синдикалисти
Брой СФ - синдикалисти: 1

Дата: 8-9/04/08
Място: Белград
Мероприятие: TAIEX - project
Организатори: EMF
Финансиране: EMF, European Commission
Участници: синдикалисти/федерации членки на EMF/
Брой СФ - синдикалисти: 5

Дата: 29-30/04/08
Място: София
Мероприятие: Засилване ролята на младежкото синдикално движение  Механизми за привличане на младежите в синдикалната организация
Организатори: СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт"
Финансиране: Фондация "Фридрих Еберт"
Участници: синдикати
Брой СФ - синдикалисти: 35