Експертите на СФ „Металици” информират и консултират синдикалните организации и синдикалните членове за реализацията на техните права и защита на интересите им, както и съдействат за разрешаването на конкретни въпроси и проблеми пред работодателите, работодателските организации и компетентните държавни органи. Синдикалните организации в предприятията самостоятелно и съвместно с работническите представители по информиране и консултиране развиват постоянно тези процеси в диалог с работодателите.

Директива 94/45/ЕО

Европейските работнически съвети са от основно значение за развитието на преходни индустриални взаимоотношения и допринасят за съгласуването на икономическите и социалните цели в рамките на единния пазар. 11 години след създаването на работническите съвети всички европейски заинтересовани лица подчертават положителното въздействие на тези органи, създадени по силата на Директива 94/45/ЕО, и решителната роля, която те трябва да играят в предвиждането и отговорното управление на промените.

 

Философия на проекта

В момента сме изправени пред ускорена фаза на структурна промяна, която се движи към „промяна на играта“ чрез технологии, които носят промени в бизнес моделите, веригите за създаване на стойност и цели индустрии и услуги. Социалният диалог на всички нива трябва да бъде основна част от отговора на Европа на процеси, които дълбоко засягат света на труда като дигитализация и глобализация. Участието на социалните партньори в  структурата на трудовия процес ,пазарните реформи и преструктурирането на сектори / компании показаха положителни резултати, тъй като тяхното участие гарантира и насърчава доверието и партньорството в процеса на реформи . Европейските работнически съвети са инструментът за организиране на транснационални социални диалог в мултинационални компании. Правилното им функциониране, особено в такива периоди на турбуленция като преструктурирането свързано с дигитализацията и глобализацията  би създало значителни ползи както за служителите така и за компаниите.