За нас

СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ  "МЕТАЛИЦИ"

Синдикална федерация "Металици" е национална федерация на работещите в металургията /стоманодобивна и цветна металургия/ и в предприятия, произвеждащи оборудване за металургията.
От заетите в металургията на България в СФ "Металици" членуват 10 000 души, което е около 60% от заетите в бранша. Около 20% не членуват в нито един синдикат.
СФ "Металици" е създадена през м. май 1992г.

СФ "Металици" е член на КНСБ, IndustriALL European Trade Union и IndustriALL Global

Ръководни органи на СФ "Металици"

Председател - инж. Васил Любенов Яначков
Образование: висше- инженер- металург
магистърска степен по индустриален мениджмънт

Зам.-председател- Ренета Методиева Петрова
Образование- висше- икономическо
магистърска степен по управление на човешките ресурси и макроикономика

Председател на Финансово контролната комисия /ФКК/ -Йорданка Стоянова

Висш ръководен орган е конгресът.
Провежда се на всеки 5 години.
Делегатите избират председател, зам.- председател и председател на ФКК.
Делегатите се избират от основните организации, членове на СФ "Металици" на квотен принцип.

Федерален координационен съвет
Членове са председателят, зам.-председателят, председател ФКК и председателите на всички основни организации в предприятията, членове на СФ "Металици".

Изпълнителен Съвет - оперативен орган за управление. Състои от 10 члена, които се избират от Координационния съвет.
Членове на изпълнителния съвет на СФ "Металци" са:
1. Васил Яначков
2. Ренета Петрова
3. Иван Шентов
4. Ивайло Петров
5. Георги Клисаров
6. Видьо Видев
7. Пламен Минков
8. Николина Банева
9. Стоян Клисаров
10 Цветомир Цанов

 

СФ "Металици" осъществява своята дейност като:

 • инициира и участва активно в социалното партнъорство в бранш металургия;
 • участва в създаването на нормативна уредба, свързана с трудовите и осигурителни отношения;
 • сключва браншови колективни трудови договори и участва активно чрез експертите си в колективни преговори в предприятията;
 • работи системно за подобряване на условията на труд и вътрешно- битовото заводско обслужване;
 • осигурява синдикална защита за всички искания, свързани със заетостта, охраната на труда и доходите;
 • осигурява на синдикални членове правна помощ при воденето на трудови дела и подаване на искове в съда;
 • договаря на преференциални условия редица услуги за синдикалните членове като кредити, кредитни карти, застраховки, абонаментни планове с мобилни оператори, балнеолечение, екскурзии, почивки и др.;
 • Разработва програми и обучава синдикални членове по всички въпроси, свързани с пряката дейност на синдиката, трудовите и осигурителни отношения и европейските, и световни практики;
 • развива работнически спорт;
 • изгражда и работи с младежки синдикални структури и женски комисии към синдиката;
 • работи системно за консолидация на синдикатите в металния сектор и за укрепване на европейската и световната синдикална солидарност.