Стачно Споразумение за уреждане нa колективен трудов спор в „ОЦК" АД

Днес, 15.11.2011 г. страните по колективен трудов спор в "ОЦК" АД, възникнал по повод писмени искания на работниците и служителите до работодателя с вх. № 1534/26.08.20111 г., а именно:
1. Работниците и служителите в "ОЦК" АД, представлявани по колективния спор от Белю Стайков, председател на СО на КНСБ при "ОЦК" АД и Анни Георгиев, председател на СС на КТ „Подкрепа" при "ОЦК" АД - сьпредседатели на стачния комитет, Росен Георгиев и Христо Джамяров - членове на стачния комитет, от една страна
и
2. „ОЦК" АД, ЕИК 000220014 представлявано от Славея Стоянова, изпълнителен директор на дружеството, от друга страна,
се споразумяват за уреждане на колективния трудов спор със следното стачно споразумение:

Изтеглете като PDF