Уведомление относно изплащането на дължими суми към кредиторите на „Кремиковци" АД

В съответствие с процедурата по Търговския закон погасяване на задължения към кредитори на несъстоятелно дружество се извършва по реда на Глава 47, Раздел I - Разпределение на осребреното имущество.

На 13.07.2011 г. в съда по несъстоятелността бе внесена изготвена от синдика Частична сметка за разпределение на постъпили суми между кредиторите на „Кремиковци" АД / в несъст./.

В подготвената сметка са включени вземанията на 6273 работници и служители, произтичащи от трудово правоотношение -неизплатени заплати и обезщетения. Обезщетенията, дължими по Кодекса на труда, на освободените след 28.02.2011 г. ще бъдат включени в допълнителни списъци и последваща сметка за разпределение. В съответствие със законовата норма на чл. 722, ал.1 от ТЗ, вземанията на работниците и служителите за заплати и обезщетения се подреждат в ред 3 - разноски по несъстоятелността и ред 4 - вземания от трудови правоотношения, възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, което гарантира изплащането им при извършване на разпределение.

Изтеглете целия документ като PDF