Проект VS/2012/0478

 

 

„Стратегическият избор на синдикати,  работници и мениджмънт за реализиране   на Директивата (14/2002) по информиране  и консултиране  в металната индустрия”


Цели на проекта


Реализирането на проектните дейности  ще даде  възможност за по-задълбочено проучване на съществуващите правни рамки за информация и консултации в двете нови страни членки на Европейския Съюз -  България и Румъния

С приемането на Директива 14/2002 , в странит членки  се приемат  минимални стандарти / обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в предприятията. Основната причина за тези нови стандарти  е справедливото третиране на хората на работната им място.

Създаването и развитието  на постоянна структура за представителство на работниците и служителите  в цяла Европа е важен елемент  за  прилагането на Европейския модел за  достойни и честни трудовите отношения в държави-членки.

В различните етапи на проекта ще бъде даден отговор как Директива 14/2002 променя
средата  на развитие на националното  трудово законодателство в държавите-членки, в които  представителството на  работниците и служителите във фирмите   се осъществява изключително, чрез синдикатите.

Проектът ще обърне  внимание на:

- Стратегическият  избор на синдикатите, работниците и мениджмънт  от металната индустрия в България и Румъния при създаване на условия  за  реално и ефективно прилагане на процеса по  информиране и консултиране;

- Основните  характеристики и практически дейности , които могат да  гарантират ефективността на прилагане и действие на   Директивата  по информиране  и консултиране на  национално и секторно ниво;

-  Въздействие на процеса по  информиране и консултиране върху социалния климат, вътрешнофирмените отношения и  ангажираността на работниците  и  служителите при  вземане на решения за икономическото развитие на фирмата.

Структура на проекта

Стартираща среща – Януари  2013  България ,гр. София.
Техническа среща  за обмяна на идей и представяне на ангажимента  на всеки от  проектните  партньори (организации) в  процеса на изпълнение на проекта.

Проучване- Февруари – Май 2013  - България ,Румъния
Проучването ще се извършва посредством  въпросник, изследователски  посещения  и провеждане  на  интервюта с легитимните представителите по информиране и консултиране, синдикатите и мениджмънта  в 6 фирми от  металната индустрия.

Национални Конференции -  Май-Юли 2013
– България, гр. София , Румъния, гр  Букурещ
Акцентът в този етап от изпълнението на проекта ще бъде поставен върху обсъждането на стратегическия избор в прилагане на специфичен национален модел за информиране и консултиране, както и хронологията на участието и последващ ангажимент  в този процес от страна  на синдикатите, мениджмънта и работници/служители.

Заключителна Конференция  - Ноември  2013, България ,гр. София
Представяне на добри пактики .  Процесът  на информиране и консултиране  като ключ към  добри трудови взаимоотношения  и определящ фактор за повишаване на ефективността и производителността на работната сила в металната индустрия.

Информация и публичност  Януари – Декември  2013
Печатни и интернет публикации, презентации, технически отчети ;  Информационна брошура; Бюлетин 

Очаквани въздействия

Очакванията на социалните партньори са , че в рамките на проекта ще бъдат проучени конкретни пречки и       нови предизвикателства  , които стоят пред реалното  прилагане на Директива14/2002  в две съседни страни     България и Румъния .
На второ място, пректните партньори очакват, че резултатите от проекта ще привлекат вниманието на  самите     работниции служители  по отношение на тяхната лична ангажраност в прилагане на  Директивата, като част     от техните законни  трудови права.
И най-вече партньорите по проекта  очаква, че държавните органи и работодателите от металната индустрия, чрез участието си  в проекта ще допринесат  за подобряване на среда за прилагането на Директивата 14/2002.


Брошури


Презентации

Стартираща среща - София,България -30.01.2013г.
Kick-off meeting - Sofia, Bulgaria - 30.01.2013

 

Документи / Documents

Програма - БГ

Програма /Program/ - RO

Програма /Program/ - EN

Форма за възстановяване на пътни разходи - БГ

Форма за възстановяване на пътни разходи /Reimbursement Rules and Form/ - RO


Проучване / Survey

Въпросник /Questionnaire/ - EN

Анализ /Criiteria sector analysis/ - EN

 

 


Изследователки посещения - Румъния - 28-29 май 2013
Survey visits  Romania -28-29/05/2013


Програма /Program/ - EN

Покана - БГ

Покана /Invitation/ - EN

Въпросник - БГ

Въпросник /Questionnaire/ - RO

 


Национална конференция - 19-20.09.2013 - България
National Conference - 19-20.09.2013 - Bulgaria

 

Програма /Program/ - EN

Покана /Invitation/ - EN

 


Национална конференция – 02-03.10.2013 - Румъния
National Conference - - 02-03.10.2013 - Romania


Покана - EN

Програма - BG

Програма - EN

Въпросник - EN

Въпросник - BG

Въпросник - BG

Въпросник - RO

Списък на участниците - EN

Презентации

 

 


Изследователско посещение – в три металургични предприятия в България - 17-18.11.2013
Survey visit – Bulgaria - 17-18.11.2013


Покана - EN

 


Заключителна конференция - 19-20.11.2013
Final conference - 19-20.11.2013


Покана - EN

Презентации

 

Галерия


Галерия

Изследователки посещения - Румъния - 28-29 май 2013
Survey visits  Romania -28-29/05/2013

 

Галерия
Национална конференция – 02-03.10.2013 - Румъния
National Conference - - 02-03.10.2013 - Romania

 

Галерия
Изследователско посещение – в три металургични предприятия в България - 17-18.11.2013
Survey visit – Bulgaria - 17-18.11.2013

 

Галерия
Заключителна конференция - 19-20.11.2013
Final conference - 19-20.11.2013

Default Image

"Труда и капитала обединени във формулата на социалния диалог"

Проект  VS/2008/0461  с финансовата подкрепа на Бюджетно направление 04.03.03.01 Този проект се ...

Default Image

Проект BG051PO001-7.0.01-0065-С0001

Проект „Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на...

Default Image

Проект VS/2010/0139

„От идеята за информиране и консултиране към успешния процес за информация и консултация на...

Default Image

Проект VS/2010/0527

“Пътна карта”  за преструктурирането в металния сектор- Управление на преструктурирането, активно...

Default Image

Проект VS/2011/0422

„S.O.S. – ПОДКРЕПА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЯ – НА ФОКУС СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ...

Default Image

Проект VS/2011/0495

„Към достоен труд в металната индустрия- какво е необходимо да се направи? Насърчаване на...

Default Image

Проект VS/2015/0357

„Наръчник за масови съкращения в металната индустрия - твоето право да бъдеш информиран и...