СФ „Металици”  съвместно с партньорски синдикални и работодателски организации реализира успешно редица международни проекти, свързани с обмена на добри практики в областта на социалния диалог и индустриалните отношения. Кандидатстването, спечелването и изпълнението на проекти, финансирани от Европейската комисия,  допринасят  Федерацията да осъществява дейности и практики, развиващи и популяризиращи Европейския социален модел.

"Оцена процеса информисања и консултовања у металском сектору – нове могућности и нове стратегије"
*
„Értékelés a tajékoztatás és a konzultáció folyamatának a fémszektorbanúj lehetőségek és új stratégiák
*
«Evaluation du processus d'information et de consultation dans le secteur de la Métallurgie – nouvelles stratégies et nouvelles opportunités »
*
"Оценка на процесот на информирање и консултирање во металскиот сектор - нови можности и нови стратегии"
*
„Evaluarea procesului de informare şi consultare a lucrătorilor din sectorul metalelor – posibilităţi noi şi strategii noi”

С финансовата  подкрепа на  Европейския Съюз, ГД  „Заетост, социални дейности и включване”  на  Европейската Комисия 
Бюджетно направление 04.03 01 06 „ Информиране, консултиране и участие на работниците и служителите”

Прочети още...

„Наръчник за масови съкращения в металната индустрия - твоето право да бъдеш информиран и консултиран”


ФИЛОСОФИЯТА НА ПРОЕКТА

Темата за преструктурирането на фирмите и необходимостта то да бъде адаптирано към променящите се условия по заетостта е на дневен ред в последните 20 години, а днес е вече в центъра на всички дебати за   видимите последици от икономическата и финансова криза върху  работната сила, за която преструктуриранията и по-специално тези, свързани с колективните уволнения, се превърнаха в почти ежедневно явление.

Прочети още...

Проект „Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на металургията”
BG051PO001-7.0.01-0065-С0001


Този проект се осъществява с финансовата помощ на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ по договор № BG051PO001-7.0.01-0065-С0001.


Цели на проекта:
Обща цел на проектното предложение е укрепване на социалната икономика чрез обмен на ноу-хау и добри практики, и разработване на комплекс от мерки за активно сътрудничество между целевите групи от двете страни в развитието на социалната политика в металната индустрия.

Прочети още...