В периода 25 - 28 септември в Букурещ, Румъния се проведе Работна среща за обмяна на опит и добри практики в рамките на Проект “Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на металургията”- /BG051PO001-7.0.01-0065-C0001/. Домакини на мероприятието бяха румънските колеги от FSLI-Metal, партньори по проекта. Проектът се осъществява от Синдикална федерация „Металици" с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051PO001-7.0.01-0065-С0001.

 

Целта на Работната среща бе обмяна на опит и добри практики относно формите на  участие на социалните партньори на национално ниво в разработването на инструменти и рамки за по-активно участие в политиката за развитие на социалната икономика и преодоляване на социалното изключване на уязвими групи, работещи в металната индустрия в България и Румъния.

 

Покана - BG

Покана - BG EN

Програма - BG

Презентация - Андрей Андреев - Изпълнителен секретар на СФ „Металици” и Председател на СО на КНСБ при „КЦМ” АД гр. Пловдив

Презентация - „Алкомет“ АД - социална икономика - идея или реалност

Бланка

 

 

Галерия