Проект VS/2010/0527

“Пътна карта”  за преструктурирането в металния сектор- Управление на преструктурирането, активно включване на социалните партньори, разпространение на добри практики и споделяне на опит и иновации”

Този проект се реализира с подкрепата на Програмата на Европейския съюз за заетост и социална солидарност- ПРОГРЕС (2007-2013).

Програма ПРОГРЕС се управлява от Генерална дирекция „Заетост, социални дейности и равни възможности” към Европейската Комисия. Тя е създадена за финансова подкрепа на изпълнението на целите на ЕС в сферата на заетостта и социалните дейности, както е заложено в Социалната програма, и така допринася към постигането на целите на Лисабонската стратегия в тези сфери. Седем-годишната програма е насочена към всички заинтересовани страни, които могат да допринесат за разработването на подходяща и ефективна нормативна уредба в сферата на заетостта и социалната политика в рамките на ЕС-27, Европейското икономическо пространство, страните-кандидатки за членство и държавите, подготвящи своята кандидатура за членство в ЕС.

Мисията на ПРОГРЕС е да засили приноса на ЕС в подкрепа ангажираността на страните-членки. ПРОГРЕС е средство за:

 • предоставяне на анализ и политически консултации относно политиката на ПРОГРЕС;
 • мониторинг и отчет за изпълнението на Европейското законодателство и политики в сферите на дейност на ПРОГРЕС;
 • стимулиране обмена на политики, знания и подкрепа между страните- членки по отношение целите и приоритетите на ЕС;
 • отразяване възгледите на заинтересованите страни и обществото като цяло.


За повече информация: http://ec.europa.eu/progress

Преструктурирането е ядрото на много и различни фактори, които влияят на трудовите отношения, условията на труд, здравето на работниците, тяхното професионално развитие, гъвкавостта и сигурността на пазара на труда. Очевидно, настоящата икономическа криза не само поставя преструктурирането начело на националните и европейски програми, но също така изисква промяна, ново мислене, разбиране и нови практики за справяне с новите реалности и предизвикателства.

Цели на проекта:

 • Подкрепа на социалните партньори за: засилване на социалния диалог, отговорността и обмена на знания в процесите по преструктуриране в металната индустрия в страните-членки и кандидатки за членство в ЕС; стимулиране разпространението на информация и споделянето на опит и иновации в процесите по преструктуриране в металната индустрия в страните-членки и кандидатки за членство в ЕС;
 • Подкрепа на процеса по преструктуриране чрез анализ на металния сектор, разпространение на примери за добре- управлявано преструктуриране и обмен на опит за това как да се справим със сериозните промени в икономическите условия и условията на труд, пряко отразяващи се върху благополучието на работниците;
 • Подкрепа на работниците и служителите и тяхното благополучие в компаниите чрез стимулиране прилагането на механизмите за информиране и консултиране;
 • Подкрепа на Европейското и националните законодателства с цел рамкиране на правила, които позволяват преструктурирането да бъде прогнозирано и управлявано.

Проектът е насочен към нуждите на социалните партньори в металната индустрия: той цели да развие техните умения, знания и разбиране за преструктурирането; да подкрепи просперитета на компаниите и благополучието на работниците в условия на глобализиращи се пазари, икономически промени и нови предизвикателства в отношенията между труда и капитала. Задълбоченото изследване на процесите по преструктуриране в новата икономическа реалност ще бъде акцентът в обмена на добри практики на регионално, национално и Европейско ниво.

Проектните дейности ще дадат на социалните партньори в металния сектор възможност да участват активно в разработването на нови политики, насочени едновременно към въпросите, касаещи гъвкавостта на пазара на труда и организацията на труда, трудовите отношения, заетостта, социалната сигурност и гъвкавата сигурност, за постигане целите на Стратегията за растеж и заетост и по този начин ще допринесат за постигането на Европейския социален модел и ценностите, които той олицетворява.

Структура на проекта:

 • Първи етап- Първа работна среща- „Кръгла маса”- София, България
 • Втори етап- 3 конференции- Румъния, Франция, Македония
 • Трети етап- Изследване в 13 страни (10 държави-членки и 3 кандидат-членки)
 • Четвърти етап- Заключителна конференция- София, България
 • Пети етап- Информационни материали (брошура, електронни публикации)
 • Шести етап- Наръчник „Пътна карта за преструктурирането в металната индустрия и свързаните сектори”

Информацията, съдържаща се в тази публикация, не отразява непременно позицията или мнението на Европейската комисия.

 

Покана Първа среща Кръгла маса

Програма Първа среща Кръгла маса

Покана Конференция Румъния

Програма Конференция Румъния БГ

Програма Конференция Румъния EN


Покана Конференция Македония БГ


Покана Конференция Македония EN


Програма Конференция Македония БГ


Програма Конференция Македония EN


Преструктуриране на предприятия в условия на криза: Преглед и тенденции БГ


Преструктуриране на предприятия в условия на криза: Преглед и тенденции EN

Въпросник БГ

Въпросник EN

Въпросник ESP

Въпросник FR

Въпросник MAK

Въпросник RO


Междинен технически отчет за изпълнението на проектните дейности


Покана Конференция Франция EN

Програма Конференция Франция EN

Програма FR

Програма ESP

Evaluation de nos entreprises face a la crise

Coyuntura Industrial Análisis Sectorial


Покана - Заключителна конференция – 29-30.11.2011 г.


Програма - Заключителна конференция – 29-30.11.2011 г. БГ


Програма - Заключителна конференция – 29-30.11.2011 г. EN

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансперант БГ / EN

 

 

 

Default Image

"Труда и капитала обединени във формулата на социалния диалог"

Проект  VS/2008/0461  с финансовата подкрепа на Бюджетно направление 04.03.03.01 Този проект се ...

Default Image

Проект BG051PO001-7.0.01-0065-С0001

Проект „Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на...

Default Image

Проект VS/2010/0139

„От идеята за информиране и консултиране към успешния процес за информация и консултация на...

Default Image

Проект VS/2010/0527

“Пътна карта”  за преструктурирането в металния сектор- Управление на преструктурирането, активно...

Default Image

Проект VS/2011/0422

„S.O.S. – ПОДКРЕПА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЯ – НА ФОКУС СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ...

Default Image

Проект VS/2011/0495

„Към достоен труд в металната индустрия- какво е необходимо да се направи? Насърчаване на...

Default Image

Проект VS/2015/0357

„Наръчник за масови съкращения в металната индустрия - твоето право да бъдеш информиран и...