СФ „Металици”  съвместно с партньорски синдикални и работодателски организации реализира успешно редица международни проекти, свързани с обмена на добри практики в областта на социалния диалог и индустриалните отношения. Кандидатстването, спечелването и изпълнението на проекти, финансирани от Европейската комисия,  допринасят  Федерацията да осъществява дейности и практики, развиващи и популяризиращи Европейския социален модел.

Проект „Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на металургията”
BG051PO001-7.0.01-0065-С0001


Този проект се осъществява с финансовата помощ на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ по договор № BG051PO001-7.0.01-0065-С0001.


Цели на проекта:
Обща цел на проектното предложение е укрепване на социалната икономика чрез обмен на ноу-хау и добри практики, и разработване на комплекс от мерки за активно сътрудничество между целевите групи от двете страни в развитието на социалната политика в металната индустрия.

„Към достоен труд в металната индустрия- какво е необходимо да се направи? Насърчаване на транснационалното сътрудничество за борба с нестандартната заетост”
Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз
Бюджетна линия: 04.04 08
Пилотен проект за насърчаване трансформацията на нестандартната заетост в работа с права

„S.O.S. – ПОДКРЕПА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЯ – НА ФОКУС СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН: БЪЛГАРИЯ, РУМЪНИЯ, МАКЕДОНИЯ, ХЪРВАТСКА”
Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Съюз
Бюджетно направление  04.03.03.01 – «ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ»

“Пътна карта”  за преструктурирането в металния сектор- Управление на преструктурирането, активно включване на социалните партньори, разпространение на добри практики и споделяне на опит и иновации”

Този проект се реализира с подкрепата на Програмата на Европейския съюз за заетост и социална солидарност- ПРОГРЕС (2007-2013).

Програма ПРОГРЕС се управлява от Генерална дирекция „Заетост, социални дейности и равни възможности” към Европейската Комисия. Тя е създадена за финансова подкрепа на изпълнението на целите на ЕС в сферата на заетостта и социалните дейности, както е заложено в Социалната програма, и така допринася към постигането на целите на Лисабонската стратегия в тези сфери. Седем-годишната програма е насочена към всички заинтересовани страни, които могат да допринесат за разработването на подходяща и ефективна нормативна уредба в сферата на заетостта и социалната политика в рамките на ЕС-27, Европейското икономическо пространство, страните-кандидатки за членство и държавите, подготвящи своята кандидатура за членство в ЕС.

„От идеята за информиране и консултиране към успешния процес за информация и консултация на работниците и служителите на практика. Изследване на съществуващите инструменти и механизми за информиране и консултиране”


Проект VS/2010/0139 се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия.
Бюджетно направление BH 04030303

Предистория: Директива 2002/14/EО е първата директива на ЕС, която установява общо изискване за информиране и консултиране на работниците и служителите в предприятията; изискване, което е основният стълб на Европейския модел на представителство на интересите на работниците.


Изпълнението на   Директива 2002/14/EО  засяга:
•    23 милиона компании, наемащи по-малко от 250 души в ЕС,
•    Малки и средни предприятия, представляващи 99 % от компаниите и наемащи над 100 милиона работници.

Проект  VS/2008/0461  с финансовата подкрепа на Бюджетно направление 04.03.03.01

Този проект се  реализира в Европейската година на творчеството и иновациите  и  е принос към общата европейска политика  в областта на социалния диалог.

Цели на прoекта:
• Разпростиране  на  опита и добри практики в областта на социалния диалог.
• Определяне на перспективите за подобряване на социалния диалог като отговор на променящите се индустриални отношения в глобализиращото се общество.
• Разработване на конкретни мерки и предложения към  приоритетите в националните политики  на страните участнички по проекта ,по отношение на създаването и запазването на по- добри работни места  и повече мотивирани и квалифицирани работещи.
• Подобряване на   процеса на социален диалог,  чрез засилване ролята на синдикатите  и развиване на активни и адекватни структури, механизми и международна  синдикална солидарност на европейско ниво.
• Подобряване на   процеса на социален диалог, чрез активно включване на структурите на работодателските организации  на международно, национално и секторно ниво, в изграждането на стратегии за повишаване на социалната ангажираност на бизнеса .