СФ „Металици”  съвместно с партньорски синдикални и работодателски организации реализира успешно редица международни проекти, свързани с обмена на добри практики в областта на социалния диалог и индустриалните отношения. Кандидатстването, спечелването и изпълнението на проекти, финансирани от Европейската комисия,  допринасят  Федерацията да осъществява дейности и практики, развиващи и популяризиращи Европейския социален модел.

“Споделяне на информация и стимулиране разпространението и обмена на добри практики,целящи подобряване на процеса на информиране и консултиране между социалните партньори в металния сектор в България, Германия, Португалия и Македония”

Цели на проекта:
- Да се създадат благоприятни условия и механизми за повишаване на информираността на работниците и работодателите от бранш Металургия.
- Да се създаде условие за реализиране на правото на информиране и консултиране на работниците и служителите чрез прилагане на Директива 14/2002/ЕО.
- Да се утвърдят механизми във вътрешно фирмените отношения, които да осигурят възможност на работодателите да бъдат информирани относно целите, желанията и намеренията на работниците и служителите.
- Да се подпомогне подобряването на работната среда в предприятията от бранша и да се подкрепи фирмена политика осигуряващи стабилност, лоялност, информираност между социалните партньори в предприятията.
- Да се създадат условия за обмен на информация между социални партньори от Европа, за съществуващите добри практики за оптимизиране на взаимоотношенията между труда и капитала.