Проект VS/2016/0428 - „Оценка на процеса на информиране и консултиране в металния сектор- нови възможности и нови стратегии”

"Оцена процеса информисања и консултовања у металском сектору – нове могућности и нове стратегије"
*
„Értékelés a tajékoztatás és a konzultáció folyamatának a fémszektorbanúj lehetőségek és új stratégiák
*
«Evaluation du processus d'information et de consultation dans le secteur de la Métallurgie – nouvelles stratégies et nouvelles opportunités »
*
"Оценка на процесот на информирање и консултирање во металскиот сектор - нови можности и нови стратегии"
*
„Evaluarea procesului de informare şi consultare a lucrătorilor din sectorul metalelor – posibilităţi noi şi strategii noi”

С финансовата  подкрепа на  Европейския Съюз, ГД  „Заетост, социални дейности и включване”  на  Европейската Комисия 
Бюджетно направление 04.03 01 06 „ Информиране, консултиране и участие на работниците и служителите”

Брошура


Цели  на проекта

 • Проучване на националното законодателство за транспониране на директивите по I & C в  България, Румъния , БЮР Македония , Сърбия, Франция , Унгария , с  особено внимание към  съществуващи законови  пропуски, несъответствия  и/или слабости;
 • Подобряване на капацитета на социалните партньори  от металния сектор в областта на информирането и консултирането;
 • Оценка на въздействието на процеса по I & C при вземането на управленски решения, ангажираност на служителите, развитие на трудовите отношения и организационната ефективност на ниво предприятие.
 • Сравнително изследване  и анализ на транспонирането и прилагането  на  Директива 2002/14 / ЕО в страните - партньори  по проекта, с акцент върху новите държави-членки и страните-кандидатки;
 • Проектиране на нов модел и системи за информиране и консултиране на фирмено равнище.

Етапи на проекта
I.  Подготовка :Стартираща среща – информационна брошура –плакат – въпросници

II.Изпълнение : Изследователски посещения  в предприятия от металния сектор

III. Популяризиране: Бюлетин- Заключителна конференция - Отчетност -Представяне на резултатите  от проекта.

Очаквани резултати

 • По-добро прилагане на Европейското право и политики  по I & C в метална сектор;
  • Разработване на I & C култура на фирмено равнище и принос за увеличаване на ангажираността на заетите лица в предприятията от метал сектор;
  • Насърчаване на споразуменията за I & C на ниво компания и разпространение на добри практики;

 

Информация за проекта

Проект VS/2016/0428 - Вижте като PDF

 

Галерии

Проект VS/2016/0428 - „Оценка на процеса на информиране и консултиране в металния сектор- нови възможности и нови стратегии” - Стартираща среща / Kick –off meeting in Bulgaria , Sofia 27-01-2017Проект VS/2016/0428 - „Оценка на процеса на информиране и консултиране в металния сектор- нови възможности и нови стратегии” - Стартираща среща / Kick –off meeting in Bulgaria , Sofia 27-01-2017 (13)
Проект VS/2016/0428 - „Оценка на процеса на информиране и консултиране в металния сектор- нови възможности и нови стратегии” - Първо изследователско посещение в Румъния / Survey visit in Romania , Bucharest 22-23/03/2017Проект VS/2016/0428 - „Оценка на процеса на информиране и консултиране в металния сектор- нови възможности и нови стратегии” - Първо изследователско посещение в Румъния / Survey visit in Romania , Bucharest 22-23/03/2017 (29)
Проект VS/2016/0428 - „Оценка на процеса на информиране и консултиране в металния сектор- нови възможности и нови стратегии” - Второ изследователско посещение в БЮР Македония/ Survey visit in FYR of Macedonia, Skopje 25-26/05/2017Проект VS/2016/0428 - „Оценка на процеса на информиране и консултиране в металния сектор- нови възможности и нови стратегии” - Второ изследователско посещение в БЮР Македония/ Survey visit in FYR of Macedonia, Skopje 25-26/05/2017 (25)
Проект VS/2016/0428 - „Оценка на процеса на информиране и консултиране в металния сектор- нови възможности и нови стратегии” - Трето изследователско посещение в Сърбия/ Survey visit in Serbia, Beograd and Smedarevska Palanks 26-27/06/2017Проект VS/2016/0428 - „Оценка на процеса на информиране и консултиране в металния сектор- нови възможности и нови стратегии” - Трето изследователско посещение в Сърбия/ Survey visit in Serbia, Beograd and Smedarevska Palanks 26-27/06/2017 (35)
Проект VS/2016/0428 - „Оценка на процеса на информиране и консултиране в металния сектор- нови възможности и нови стратегии” - Четвърто изследователско посещение в Унгария/ Survey visit in Hungary, Bucharest 11-12/07/2017Проект VS/2016/0428 - „Оценка на процеса на информиране и консултиране в металния сектор- нови възможности и нови стратегии” - Четвърто изследователско посещение в Унгария/ Survey visit in Hungary, Bucharest 11-12/07/2017 (6)
Проект VS/2016/0428 - „Оценка на процеса на информиране и консултиране в металния сектор- нови възможности и нови стратегии” - Пето изследователско посещение във Франция / Survey visit in France , Paris 04-05/09/2017Проект VS/2016/0428 - „Оценка на процеса на информиране и консултиране в металния сектор- нови възможности и нови стратегии” - Пето изследователско посещение във Франция / Survey visit in France , Paris 04-05/09/2017 (20)
Проект VS/2016/0428 - „Оценка на процеса на информиране и консултиране в металния сектор- нови възможности и нови стратегии” - Шесто изследователско посещение в България/ Survey visit in Bulgaria, Sofia and Pernik 13-14/11/2017Проект VS/2016/0428 - „Оценка на процеса на информиране и консултиране в металния сектор- нови възможности и нови стратегии” - Шесто изследователско посещение в България/ Survey visit in Bulgaria, Sofia and Pernik 13-14/11/2017 (34)
Проект VS/2016/0428 - „Оценка на процеса на информиране и консултиране в металния сектор- нови възможности и нови стратегии” - Заключителна конференция / Final Conference in Bulgaria, Sofia 15-16/11/2017Проект VS/2016/0428 - „Оценка на процеса на информиране и консултиране в металния сектор- нови възможности и нови стратегии” - Заключителна конференция / Final Conference in Bulgaria, Sofia 15-16/11/2017 (21)
15.03.2018 - Заседание на секторният съвет по Индустрия към КНСБ15.03.2018 - Заседание на секторният съвет по Индустрия към КНСБ (4)
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА industriALL GlobalИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА industriALL Global (5)
Европейска Регионалана Конференция на industriALL Global и Изпълнителен Комитет на industriALL Europe – 14-17.05.2019Европейска Регионалана Конференция на industriALL Global и Изпълнителен Комитет на industriALL Europe – 14-17.05.2019 (4)
Секторно съвещание за бранш металургия – 01.10.2020Секторно съвещание за бранш металургия – 01.10.2020 (7)
 Проект VS/2020/0048 - ЕРС и ролята им в контекста на 4-тата индустриална революция Проект VS/2020/0048 - ЕРС и ролята им в контекста на 4-тата индустриална революция (29)

 

Презентации

Презентация - Вижте като PDF

Презентация - Вижте като PDF

Презентация - Вижте като PDF

 

Бюлетин

Бюлетин - Вижте като PDF