Проект VS/2015/0357

„Наръчник за масови съкращения в металната индустрия - твоето право да бъдеш информиран и консултиран”


ФИЛОСОФИЯТА НА ПРОЕКТА

Темата за преструктурирането на фирмите и необходимостта то да бъде адаптирано към променящите се условия по заетостта е на дневен ред в последните 20 години, а днес е вече в центъра на всички дебати за   видимите последици от икономическата и финансова криза върху  работната сила, за която преструктуриранията и по-специално тези, свързани с колективните уволнения, се превърнаха в почти ежедневно явление.

Колективните уволнения  са резултати от съвременната икономическата конюнктура в промишлеността.

В този контекст, настоящият проект като цяло има за цел да проучи, идентифицира и развие правните норми, които гарантират справедливото и контролирано протичане на  процесите на  икономически преструктурирания в рамките на ЕС, като по този начин допринесе за свеждане до минимум на негативните ефекти от колективните уволнения върху работната сила, фирмите  и обществото като цяло.

Проектът обхваща проучване на размерите и формите на регулиране на колективните уволнения по икономически причини в металната индустрия, както и на реформите, въведени в националните
трудови законодателства по време на периода на криза и конкретни случаи на преструктуриране и процедури за информиране и консултиране в 10 фирми от  пет страни от ЕС (България, Румъния, Франция, Сърбия и БЮР Македония).

Фокусът на проекта е поставен върху Директивите за информиране и консултиране, и
по-специално Директива 98/59 / ЕО, както и върху специфичния начин на тяхното транспониране в националните законодателства на една стара страна-членка, две нови и две държави кандидатки за членство в ЕС

 

СТРУКТУРА

Проектът ще се реализира в 3 етапа:
I. Подготовка
- Стартираща среща – София, България
- Информационна брошура –  информация и публичност на проекта
- Въпросници и интервюта – обхват : работници , работодатели, социални партньори  от металната индустрия в  България , БЮР Македония, Сърбия, Румъния, Франция
II.Изпълнение
-  5 Изследователски посещения и обучения –обхват: 10 фирми от металната индустрия в България , БЮР Македония, Сърбия, Румъния, Франция, 5 примера  за преминали колективни уволнения , 5 примера за предстоящи колективни уволнения ,практики на управление  на  процеса и прилагане на информиране и консултиране с работниците и служителите.

III.  Обобщение,разпространение и популяризиране. 
- Наръчник на проекта

- Публикации на официалните интернет страници на партньорите в проекта
- Заключителна конференция- София, България

 

ПАРТНЬОРИ

СФ МЕТАЛИЦИ  - България

Българска асоциация на металургичната индустрия-БАМИ  - България

Trade Union of Industry, Energy and Mines of Macedonia -SIER– БЮР Македония

Federaţia Sindicală a Lucrătorilor din Industrie – METAL (FSLI-METAL – Румъния

FNS Solidaritatea Metal- SMETAL – Румъния

Confédération Force ouvrière  - FO “Metaux”  - Франция

Industrial Union of Serbia- IUS/ ISS- Сърбия