СФ „Металици”  осигурява възможности за безплатни правни консултациии за индивидуалните и колективни синдикални членове по трудово и осигурително право, здраве и безопасност при работа, както и други правни въпроси, касаещи защита на правата и интересите на работниците и служителите, включително участва чрез свои експерти в изготвянето на промени в нормативната уредба.  Чрез Фонда за съдебно представителство и адвокатска защита на КНСБ, Федерацията съдейства и за обезпечаването на финансови средства за процесуална защита в съда.