Международно сътрудничество

СФ „Металици” е активен член на Европейската и на Световната  организации на индустриалните работници, с реален принос в регионалното сътрудничество между синдикатите от металния сектор от Балканите и Югоизточна Европа. Чрез своите представители в ръководните органи на тези международни синдикални структури се защитават позиции, касаещи отделния български работник или служител. Развитието на международното сътрудничество е основа за иницииране на трансгранични проекти и  организиране на акции на международна синдикална  солидарност.

На 15.11.2016 г. в Брюксел се проведе Изпълнителен комитет на   Европейската индустриалната федерация  industriALL European Trade Union.

УСТАВ
НА СФ "МЕТАЛИЦИ"
приет май 1992г., изм. и доп. юни 1997г., изм. и доп. юни 2001г., изм. и доп. юни 2006г., изм. и доп. юни 2011г.,с изм. и доп. приети на V Конгрес,  07 юли 2016г.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 1 Ал./1/ Името на Федерацията е: "Синдикална Федерация "Металици".
Ал. /2/ Синдикална Федерация "Металици" е организационно и финансово самостоятелно национално, доброволно обединение на равноправни, автономни, независими синдикални организации и структури и индивидуални членове работещи в металургията, в металната индустрия и свързани или сродни дружества, производства, институти, учреждения и други дейности.
1. Равноправни помежду си по отношение на изграждане и работа в Синдикална Федерация "Металици" и нейния Федерален Координационен съвет /ОС/.
2. Автономни по отношение на своя вътрешно-организационен строеж, форми и съдържание на работа.
3. Независими от политически партии, обществени организации и движения, държавни органи и структури, работодатели, стопански и административни ръководства и организации.
Ал. /3/ Синдикална Федерация "Металици" е юридическо лице, отделно от нейните членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.
Членовете на Федерацията не отговарят за нейните задължения.
Членовете на Федерацията, придобиват право на юридически лица като нейни поделения по силата на КТ.
Федерацията е учредена за неограничен срок.
Ал. /4 / Седалището на Федерацията е град София.
Ал. /5/ Адресът на управление на Федерацията е град София, община "Триадица", пл. "Македония" № 1 (сградата на Конфедерацията на Независимите Синдикати в България).
Ал. /6/ Синдикална Федерация "Металици" има свои печат, щемпел, знак и сметка.
Чл.2. Синдикална Федерация "Металици" се създава за представителство, защита на правата и интересите на синдикалните членове в областта на заетостта, трудовите, осигурителни и разпределителни отношения, жизненото равнище, социалното осигуряване и подпомагане.
Чл. 3 Синдикална Федерация "Металици" е основен член на Конфедерацията на Независимите Синдикати в България и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на страната, Устава на КНСБ, Устава на Европейската федерация на индустриалните работници, Устава на Международната федерация на индустриалните работници и своя Устав, като се обявява в защита на правата и интересите на своите членове, произтичащи от Международната харта за правата на човека и Европейската харта на основните права на работника.
Чл.4. В съответствие със Социалната харта за основните права на наемния работник и конвенциите на МОТ, Синдикална Федерация "Металици" отстоява правото на работника на:
Ал./1/ Обединяване на професионална основа и колективно трудово договаряне.
Ал./2/ Труд, свободен избор на професия и месторабота, образование и професионална подготовка, заетост, справедливо възнаграждение и разпределение на социалните блага и социално подпомагане.
Ал./3/ Борба за здравословни, безопасни и ергономични условия на труд, екологически чиста жизнена среда, намаляване продължителността на работния ден и увеличаване на платения отпуск, осигуряване на пълноценен отдих и възстановяване, здравно обслужване и  култура в производствения бит.
Ал./4/ Социална и правна защита на наемния работник срещу своеволни и необосновани уволнения и дисциплинарни наказания.
Ал./5/ Социално осигуряване и осигуряване срещу безработица, гарантиран социален минимум и защита срещу инфлация.
Ал./6/ Разширяване и осъществяване правата на наемните работници в управлението и в решаването на социалните проблеми и въпросите по условията на труд и почивка.
Ал./7/ Равноправие на двата пола при назначаване и освобождаване от работа  по отношение на заплащането, образованието, квалификацията и професионалния растеж.
Ал./8/ Информация, консултации и участие при въвеждане на технологическите промени, преструктуриране и съкращения.
Чл.5. Синдикална Федерация "Металици" координира общите действия на членуващите в нея синдикални организации и индивидуални членове, представлява и отстоява интересите им на национално и международно равнище, осъществява взаимодействието между тях и ги подпомага за реализиране на техните цели като:
Ал./1/ Издига свои платформи, програми и искания при формирането и осъществяването на социално-икономическата политика.
Ал./2/ Води преговори, сключва споразумения и договори с правителствени органи, както и с работодатели и техните организации на Браншово равнище.
Ал./3/ Организира протестни и солидарни синдикални действия, включително и стачки, съблюдава основното демократично изискване за зачитане правото на всички засегнати работници на свободен избор на решение.
Ал./4/ Провежда собствена социална, просветна, консултативна, финансова и друга дейност.
Ал./5/ Контактува, взаимодейства и се обединява с други синдикални структури в страната и света.
Чл.6. Синдикална Федерация "Металици" е отворено синдикална структура - приема в състава си синдикални организации и индивидуални членове, които признават този Устав.
Чл.7. Основните организационни принципи на Синдикална Федерация "Металици" са:
Ал./1/ Доброволност на членството и свобода на сдружаването без разлика на политически убеждения, националност, етническа принадлежност, раса, пол и религия за всички лица, които осъществяват разширена от закона трудова дейност съгласно чл.1, а също така за пенсионери и безработни с изключение на работодатели, ползуващи наемен труд.
Ал./2/ Свобода на синдикалния член да преминава според промените в професията и местоработата си от един в друг синдикат.
Ал./3/ Автономност и самоопределение на синдикални организации при осъществяване на вътрешно - организационната им дейност, строеж, форми, съдържание на работа и при тяхното съюзяване.
Ал./4/ Пълна демократичност, откритост и гласност в синдикалната дейност, плурализъм на идеи, становища и предложения, свобода на дискусиите.
Ал./5/ Пряк и таен избор на ръководствата.
Ал./6/ Производствен, професионален и териториален признак на изграждане на синдикалните структури.
Ал./7/ Делегатски принцип на изграждане на ръководните синдикални органи.
Ал./8/ Федеративен принцип на обединяване на синдикалните организации, основни членове на федерацията и изграждане на ръководните органи на СФ”Металици”.
Ал./9/ Солидарност и взаимодействие за осъществяване на синдикални интереси и задачи.
Чл.8. Синдикална Федерация "Металици" осигурява на своите членове организационно, експертно, правно и информационно обслужване и обучение.

II. ЧЛЕНСТВО В СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ  "МЕТАЛИЦИ"

Чл.9, ал./1/ Синдикалните организации, изградени в дружествата, фирмите, предприятията, институтите и учрежденията от металургията, металната индустрия и свързаните или сродни стопански структури и други дейности, приели този Устав, доброволно членуват в Синдикална Федерация "Металици" като общи синдикални структури на тези предприятия.
Ал./2/ Синдикалните организации в предприятията с многостепенна структура на управление изграждат свой общ ръководен координационен и изпълнителен орган и членуват в Синдикална Федерация "Металици" като общи синдикални структури на тези предприятия.
Ал./3/ Индивидуални членове на Синдикална Федерация "Металици" могат да бъдат: безработни, пенсионери и наемни работници от фирми, предприятия и учреждения, в които няма учредена синдикална организация на КНСБ.
Чл. 10 Ал. /1/ Колективните членове на Синдикална Федерация "Металици" могат да се обединяват в общи териториални структури на Федерацията за взаимодействие и взаимопомощ при осъществяване на общи цели и задачи, в съответствие с този Устав.
Ал. /2/ Органите им за управление се легитимират от Общото събрание на Федерацията.
Ал. /3/ Получават методическа помощ и указания от ръководството на Федерацията.
Ал./4/ Избират представители, одобрени от Изпълнителния съвет /управителния съвет/ на Федерацията, за участие в регионални и общински синдикални структури на Конфедерацията на Независимите Синдикати в България.
Чл. 11 Ал./1/ Нови колективни членове на Синдикална Федерация "Металици" се приемат от Общото събрание с обикновено мнозинство, на база заявление от организацията.
Ал./2/ Индивидуалните членове се приемат с решение на Общото събрание. Нормата на представителство на индивидуалните членове във Общото събрание се определя с решение на Общото събрание.
Ал./3/ Членството на индивидуалните членове на Синдикална Федерация "Металици" се прекратява с решение на Общото събрание по предложение на Изпълнителния съвет /УС/ в следните случаи:
1. По лична молба.
2. При грубо нарушаване на Устава.
3. При виновно неплащане на членски внос за повече от 3 последователни и 4 непоследователни месеца, което се смята за самоизключване.
Чл.12. Едновременно членство в Синдикална Федерация "Металици" и друга синдикална централа не се допуска.
Чл.13, ал./1/ Всяка синдикална организация, член на Синдикална Федерация "Металици" има право:
т.1. Да представлява своите членове и организации в органите на Синдикална Федерация "Металици", да избира и отзовава своите представители.
т.2. Да участва пълноправно в работата на Синдикална Федерация "Металици", да внася свои предложения и искания за разглеждане в Общото събрание и Изпълнителния съвет /управителния съвет/.
т.3. Да бъде обслужвана и подпомагана в своята дейност от Общото събрание, Изпълнителния съвет /УС/ и председателя на Федерацията, от сътрудници, експерти и специалисти, съобразно с техните функции и компетенции.
т.4. Да изисква информация и осъществява контрол върху дейността на Общото събрание.
Ал./2/ Всяка синдикална организация, член на Синдикална Федерация "Металици" е длъжна да проявява солидарност и единодействие при осъществяването на общите цели, интереси и задачи на федерацията, като не се противопоставя официално на решенията на Общото събрание извън синдикалните структури.
Чл. 14, ал./1/ Членството на синдикална организация се преустановява при прекратяване на дейността на съответната синдикална организация или ако нейния ръководен орган е взел решение за напускане на Федерацията, но не по-рано от три месеца от датата на уведомяване за взетото решение.
Ал./2/ Когато отделна синдикална организация не спазва Устава на Синдикална Федерация "Металици" или виновно не е издължила членския си внос в продължение на три месеца може по решение на Общото събрание да бъде изключена от Федерацията. Членството може да се възстанови след отстраняване на причините, довели до нейното изключване.
Ал./3/ Ако при прекратяване на синдикална организация - основен член на Федерацията или териториална структура, след удовлетворяване на всички кредитори остане каквато и да е собственост, същата преминава автоматично в Синдикална Федерация "Металици".
Чл.15, ал./1/ Синдикални организации, основни членове на Синдикална Федерация "Металици", отчисляват за Федерацията 20 % от сумата членски внос, събиран от синдикалните членове  на база 1 % от нетното трудово възнаграждение.
Ал./2/ Индивидуалните членове на Синдикална Федерация "Металици" плащат 1% от нетното си трудово възнаграждение, обезщетение или пенсия в касата на Федерацията.
Ал. /3/ Размерът на членския внос на синдикалните организации и индивидуалните членове за Конфедерацията и редът на отчисляването му се урежда съгласно  устава на КНСБ.
Ал. /4/ Начинът за събиране на членския внос в отделните синдикални организации се определя от ръководните органи на синдикалните организации.

ІІІ. ЧЛЕНСТВО В СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл.16, ал./1/ Член на синдикална организация може да бъде всеки наемен работник, безработен и пенсионер. Не могат да бъдат членове на синдикална организация само лицата, които имат качеството на работодател по смисъла на Кодекса на труда.
Ал./2/ Членството в синдикална организация става доброволно и индивидуално на основание лична писмена молба или с личен подпис при провеждане на учредително събрание и с решение на ръководния орган на синдикалната организация.
Ал./3/ Всеки синдикален член може да прекрати доброволно членството си в синдикална организация с писмено заявление.
Ал./4/ Всеки синдикален член може да бъде изключен по решение на изпълнителния или ръководния орган на съответната синдикална организация при грубо нарушаване на Устава.
Ал./5/ Виновното неплащане на членски внос за повече от 3 последователни или 4 непоследователни месеца в годината се счита за самоизключване за годината.
Чл.17. Всеки член на синдикална организация е длъжен:
Ал./1/ Да участва в дейността на своята синдикална организация.
Ал./2/ Да проявява солидарност и единодействие за осъществяване на общите цели, интереси и задачи на синдикалната организация.
Ал./3/ Да плаща редовно членския си внос.
Чл.18. Всеки член на синдикалната организация има право:
Ал./1/ Да избира и да бъде избиран в органите на управление на синдикатите.
Ал./2/ Да участва с право на глас в обсъждането на всички въпроси от дейността на своята синдикална организация и синдикалните структури, чийто член е организацията.
Ал./3/ Да участва при обсъждане на неговото членство в синдикалната организация.
Ал./4/ На безплатна синдикална консултация, помощ, съдействие и защита по отношение на:
т.1. Правото на труд и почивка.
т.2. Правото на здравословни и безопасни условия на труд.
т.3. Справедлива оценка и заплащане на труда.
т.4. Правото на социално осигуряване.
т.5. Своеволни и неправомерни наказания и уволнения.
т.6. Правото на свободен избор на професия.
т.7. Повишаване на производствената квалификация.
т.8. Правото на стачка.
Ал./5/ На социално подпомагане при тежко материално състояние.
Ал./6/ На материална и социална помощ при участие в организирани протестни и солидарни синдикални действия.
Чл.19, ал./1/ Членството, правата и задълженията на синдикалните членове се реализират в синдикална организация.
Ал./2/ Синдикалната организация е автономна и сама определя своята вътрешноорганизационна структура, цели, задачи и форми на работа, в съответствие с този Устав.
Чл. 20. Органи на синдикалната организация .
Ал./1/ Ръководен орган на синдикална организация е Конференцията, общото /делегатското/ събрание.
т.1. Избора на делегатите за Конференцията /делегатското събрание/ се осъществява по определена от изпълнителният й орган норма на представителство.
т.2. Делегатите се избират с обикновено мнозинство от съставните организации.
т.3. Свиква се по решение на изпълнителния орган или по искане на не по-малко от 1/3 от синдикалните членове (делегатите).
т.4 Ако изпълнителния орган не организира Общо събрание по искане на 1/3 от синдикалните членове (делегатите) в срок от един месец, организацията по провеждането на Общо събрание се поема от изпълнителните органи на Синдикална Федерация "Металици".
т.5. Редовно е и може да взема решения, ако присъстват не по-малко от половината от синдикалните членове или делегати.
т.6. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
т.7. Определя числения състав и избира изпълнителен орган.
т.8. Избира с пряко, тайно или явно гласуване председател и секретари, които съставят изпълнителния орган и по смисъла на Кодекса на труда са синдикалното ръководство на организацията за срок от пет години.
т.9. Избира делегати за формиране на органите на синдикалните обединения, в които организацията членува, фирмени синдикални органи, териториални координационни органи, браншови и други синдикални органи.
т.10. Избира финансово-контролна комисия.
т.11. Приема щата и бюджета.
Ал./2/ Изпълнителен орган на синдикалната организация е Синдикалния Комитет /Синдикален съвет/.
т.1. Ръководи работата на организацията между заседанията на делегатските събрания.
т.2. Организира и контролира изпълнението на решенията й.
т.3. Отчита се за своята дейност по щата и бюджета пред Конференцията, Делегатското или общото събрание.
т.4. Актуализира щата и бюджета на синдикалната организация и определя размера на възнагражденията на синдикалните дейци.
Ал./3/ Финансово-контролна комисия /ФКК/.
т.1. Извършва проверки и ревизии по финансовата дейност на синдикалната организация.
т.2. Отчита се за своята дейност пред Конференцията, Общото /делегатско/ събрание.
Ал./4/ Синдикалните организации могат да създават и други органи за управление.

IV. ОРГАНИ НА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ  "МЕТАЛИЦИ"

Чл. 21. Ал./1/ Висш орган на Синдикална Федерация "Металици" е Общото събрание, което веднъж на пет години заседава като Конгрес. В Конгреса участват всички членове на Федерацията на делегатски принцип.
Ал./2/Делегатите на конгреса се избират от синдикални организации и структури, членуващи във Федерацията.
Ал./3/ Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от избраните делегати.
Ал./4/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
Ал./5/ Свиква се от Федералния Координационен съвет (ОС), Изпълнителния съвет /УС/  или по искане на 1/3 от делегатите, но не по-малко от един път на пет години.
Ал./6/ Броят на делегатите се определя на база квота по решение на Изпълнителния съвет /УС/.
Ал./7/ Делегати на конгреса /ОС/ по право са Председателят, заместник-председателят на Федерацията и председателят на Финансово-контролната комисия /КС/.
Ал./8/ Конгреса (ОС):
т.1. Приема, допълва и изменя Устава на Синдикална Федерация "Металици", с мнозинство 2/3 от присъстващите.
т.2. Обсъжда и приема програми, платформи и други документи за дейността и стратегията на Синдикална Федерация "Металици".
т.3. Приема решения за обединяване на Синдикална Федерация "Металици" с национални, браншови и други синдикални структури.
т.4. Взема решения за членство в общонационални синдикални структури.
т.5. Избира делегати за конгреса на Конфедерацията на Независимите Синдикати в България.
т.6. Изслушва и приема отчетите за дейността на Изпълнителния съвет /УС/ и Финансово-контролната комисия /контролния съвет/.
т.7. Избира за срок от пет години и освобождава с пряко и тайно гласуване председател, заместник-председател на Федерацията и председател на Финансово-контролната комисия /КС/.
т.8. Взема решение за прекратяване дейността на Федерацията с мнозинство от 2/3 от присъстващите делегати.
Чл. 22. Федерален координационен съвет - Общо събрание.
Ал./1/ Общото събрание се състои от Председателя, заместник-председателя на Федерацията и председателите на синдикални организации и структури.
Ал./2/ Общото събрание се свиква от Изпълнителния съвет /УС/ по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Общото събрание.
Ал./3/ Общото събрание заседава най-малко един път на тримесечие. Заседанието е редовно, ако присъстват или са представени повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Чл. 23 Ал./1/ Права на Общото събрание:
т. 1 Изменя и допълва устава на Синдикална Федерация "Металици";
т. 2 Приема споразумения, договори и други вътрешни актове;
т. 3 Избира от състава си и освобождава членовете на Изпълнителния съвет /УС/;
т. 4 Приема и изключва членовете на Синдикална Федерация "Металици";
т.5 Взема решения за откриване и  закриване на териториални структури на Федерацията, като се спазва принципа на автономността;
т. 6 Взема решения за участие и членство в други организации и международни синдикални организации и структури;
т. 7 Приема бюджета и щата на Синдикална Федерация "Металици";
т. 8 Приема отчета за дейността на Изпълнителния съвет /УС/;
т.9 Отменя решения на другите органи на Федерацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Федерацията;
т.10 Взема решения за преобразуване и прекратяване на Федерацията;
т.11 Избира членовете на Финансово-контролната комисия /КС/;
т.12 Избира представители на Синдикална Федерация "Металици" в Координационния съвет на Конфедерацията на Независимите Синдикати в България;
т.13 Взема решения за осъществяване на разрешена от закона стопанска дейност;
т.14 Приема  основните насоки и програма за дейността на Федерацията. Координира изпълнението на решенията и задачите, произтичащи от програмата на Синдикална Федерация "Металици". Координира общите форми на синдикален протест и солидарност за защита интересите на синдикалните членове.
Ал./2/ Гласуване. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
т.1 Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от  присъстващите.
т.2  Решенията по чл. 23 ал. 1, т.1, т. 6 и т.10 се вземат с мнозинство 2/3 от  присъстващите.
Чл. 24. Изпълнителен съвет /УС/.
Ал./1/ Изпълнителния съвет /УС/ е оперативен орган за управление на Синдикална Федерация "Металици".
Ал./2/ Изпълнителния съвет /УС/ организира оперативната дейност на СФ "Металици" между заседанията на Общото събрание.
Ал./3/ Изпълнителния съвет /УС/ се състои от председател, замeстник-председател на Федерацията и членове (секретари), избрани от Общото събрание за срок от пет години.
Ал./4/ Свиква се ежемесечно и взема решения с обикновено мнозинство.
Чл. 25  Правомощия на Изпълнителния съвет /УС/:
Ал./1/ Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
Ал./2/ Подготвя и внася в Общото събрание отчет и проект за бюджет и щат на Синдикална Федерация "Металици";
Ал./3/ Приема щата на Синдикална Федерация "Металици" и определя размера на възнаграждението на председателя и заместник председателя на Федерацията.
Ал./4/ Разпорежда се с имуществото на Федерацията.
Ал./5/ Определя реда и организира извършването на дейността на Федерацията;
Ал./6/ Приема норматива за управлението и разходването на финансовите средства на Синдикална Федерация "Металици" както и решения за осъществяване на разрешена от закона стопанска дейност, за което информира Общото събрание;
Ал./7/ Изгражда помощни органи - временни комисии и работни групи.
Чл. 26 Финансово-контролна комисия /КС/.
Ал./1/ Извършва ревизии и проверки по финансовата и стопанска дейност на Федерацията, а при необходимост и на синдикални организации - колективни членове на СФ „Металици”.
Ал. /2/ Информира органите на Федерацията и основните членове по своя инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Общото събрание.
Ал./3/ Методически ръководи, координира и контролира дейността на Финансово - контролните комисии на основните членове и структури на Федерацията.
Ал. /4/ Отчита се пред Общото събрание.
Чл.27 Председател на Синдикална Федерация  "Металици"
Ал./1/ Избира се от Конгреса за срок от пет години и е председател на Изпълнителния съвет /УС/ на Федерацията.
Ал. /2/ Участва в Общото събрание с право на глас.
Ал. /3/ По право е член на Координационния съвет на Конфедерацията на Независимите Синдикати в България.
Ал./4/ Представлява Синдикална Федерация "Металици" на национално и международно ниво.
Ал. /5/ Организира работата на Общото събрание и Изпълнителния съвет /УС/ на Федерацията и ръководи техните заседания.
Ал. /6/ Ръководи цялостната оперативна дейност на Федерацията между заседанията на Изпълнителния съвет /УС/.
Ал. /7/ Организира информационно, експертно обслужване и подпомагане на синдикалните организации.
Ал. /8/ Отчита своята дейност пред Изпълнителния съвет /УС/, както и дейността на Изпълнителния съвет /УС/ пред Общото събрание.
Чл. 28 Финансови средства и дейност
Ал./1/ Финансовите средства и постъпления на Синдикална Федерация "Металици" се формират от членския внос, доходи от имуществото на Федерацията, управление на дялови участия и ценни книги, стопански дейности / издателска дейност, обучение и квалификация, организиране на спортни мероприятия, рекламна дейност, производство и търговия с предмети, съдържащи синдикална символика, консултантска и посредническа дейност, разработване на проекти и др. / както и от дарения, завещания, помощи и доброволни вноски.
Ал. /2/ Управлението на финансовите средства и дейност се осъществява от Изпълнителния съвет /УС/.
Ал. /3/ Синдикална Федерация "Металици" може да формира целеви парични фондове, в това число и стачен фонд, и да придобива движимо и недвижимо имущество.
Чл. 29 Синдикална Федерация "Металици" се представлява от председателя или заместник-председателя на Федерацията, заедно и поотделно.
Чл.30 Въпросите, които не са уредени в този Устав, се решават от Общото Събрание на Синдикална Федерация "Металици" или Изпълнителния съвет /УС/ на Федерацията.
Чл.31 При прекратяване на Федерацията, след удовлетворяването на всички кредитори, ако остане каквато и да е собственост, същата не се изплаща или разпределя между членовете на Федерацията, а преминава в Конфедерацията на Независимите Синдикати в България.

Днес 09.11.2016 г. Европейските синдикати на индустриалните работници industriALL European trade union провеждат в Брюксел, митинг в защита на стоманодобивната индустрия.
В митинага участват синдикалисти от „Стомана индъстри” АД.

 

СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ  "МЕТАЛИЦИ"

Синдикална федерация "Металици" е национална федерация на работещите в металургията /стоманодобивна и цветна металургия/ и в предприятия, произвеждащи оборудване за металургията.
От заетите в металургията на България в СФ "Металици" членуват 10 000 души, което е около 60% от заетите в бранша. Около 20% не членуват в нито един синдикат.
СФ "Металици" е създадена през м. май 1992г.
СФ "Металици" е член на КНСБ, IndustriALL European Trade Union и IndustriALL Global

Ръководни органи на СФ "Металици"

Председател - инж. Васил Любенов Яначков
Образование: висше- инженер- металург
магистърска степен по индустриален мениджмънт

Зам.-председател- Ренета Методиева Петрова
Образование- висше- икономическо
магистърска степен по управление на човешките ресурси и макроикономика

Председател на Финансово контролната комисия /ФКК/ -Йорданка Стоянова

Висш ръководен орган е конгресът.
Провежда се на всеки 5 години.
Делегатите избират председател, зам.- председател и председател на ФКК.
Делегатите се избират от основните организации, членове на СФ "Металици" на квотен принцип.

Федерален координационен съвет
Членове са председателят, зам.-председателят, председател ФКК и председателите на всички основни организации в предприятията, членове на СФ "Металици".

Изпълнителен Съвет - оперативен орган за управление. Състои от 9 члена, които се избират от Координационния съвет.
Членове на изпълнителния съвет на СФ "Металци" са:
1. Васил Яначков
2. Ренета Петрова
3. Димитър Диков
4. Димитър Атанасов
5. Андрей Андреев
6. Видьо Видев
7.  Ивайло Петров
8. Николина Банева
9. Стоян Клисаров

 

СФ "Металици" осъществява своята дейност като:

 • инициира и участва активно в социалното партнъорство в бранш металургия;
 • участва в създаването на нормативна уредба, свързана с трудовите и осигурителни отношения;
 • сключва браншови колективни трудови договори и участва активно чрез експертите си в колективни преговори в предприятията;
 • работи системно за подобряване на условията на труд и вътрешно- битовото заводско обслужване;
 • осигурява синдикална защита за всички искания, свързани със заетостта, охраната на труда и доходите;
 • осигурява на синдикални членове правна помощ при воденето на трудови дела и подаване на искове в съда;
 • договаря на преференциални условия редица услуги за синдикалните членове като кредити, кредитни карти, застраховки, абонаментни планове с мобилни оператори, балнеолечение, екскурзии, почивки и др.;
 • Разработва програми и обучава синдикални членове по всички въпроси, свързани с пряката дейност на синдиката, трудовите и осигурителни отношения и европейските, и световни практики;
 • развива работнически спорт;
 • изгражда и работи с младежки синдикални структури и женски комисии към синдиката;
 • работи системно за консолидация на синдикатите в металния сектор и за укрепване на европейската и световната синдикална солидарност.