Синдикалните организации, членуващи в СФ „Металици” преговарят и сключват колективни трудови договори на ниво предприятие, а Федерацията ги подпомага от една страна, а от друга преговаря и съответно сключва Браншов колективен трудов договор. Предмет на колективното договаряне са доходите, размера на отпуските, условията на труд, поевтиняването на храната, синдикалната закрила срещу уволнение, допълнителното пенсионно осигуряване и други.

 

На 30 юни 2010г. успешно бяха финализирани преговорите за КТД в „Стомана индъстри” АД. Новият колективен трудов договор се сключи между СО на КНСБ при „Стомана Индъстри” АД, Синдикална секция на Подкрепа при „Стомана Индъстри” АД и „Стомана Индъстри” АД.


Раздел първи
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ - СТРАНИ ПО НАСТОЯЩИЯ
ДОГОВОР
Чл. 1. Страни по настоящия договор са :
Синдикална Федерация "Металици" -  регистрирана по
ф. д. № 17146/1993 г. на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. Македония № 1, ет. 16, БУЛСТАТ: Ю 000681513,
Удостоверение за принадлежност към КНСБ № 14, изх. № 43/14 от
29.07.2008 г.

Дата: 18-19/12/08
Място: София
Мероприятие: Колективно трудово договаряне
Организатори: СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт"
Финансиране: СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт"
Участници: синдикати
Брой СФ - синдикалисти: 45