Експертите на СФ „Металици” информират и консултират синдикалните организации и синдикалните членове за реализацията на техните права и защита на интересите им, както и съдействат за разрешаването на конкретни въпроси и проблеми пред работодателите, работодателските организации и компетентните държавни органи. Синдикалните организации в предприятията самостоятелно и съвместно с работническите представители по информиране и консултиране развиват постоянно тези процеси в диалог с работодателите.

Директива 94/45/ЕО

Европейските работнически съвети са от основно значение за развитието на преходни индустриални взаимоотношения и допринасят за съгласуването на икономическите и социалните цели в рамките на единния пазар. 11 години след създаването на работническите съвети всички европейски заинтересовани лица подчертават положителното въздействие на тези органи, създадени по силата на Директива 94/45/ЕО, и решителната роля, която те трябва да играят в предвиждането и отговорното управление на промените.

В Директивата са отразени основни положения на общата рамка за начина на регулиране на отношенията по време на информирането и консултирането между менъджмента и представителите на работниците и служителите, респективно социалните партньори в лицето на работодателя и синдикалните организации. С Директивата се регламентират минималните изисквания относно правото на информиране и консултиране на работниците от Общността. Приложението на директивата не засяга специфичните разпоредби относно информирането и консултирането, уредени с други директиви - Директива 2001/23/ЕО, Директива 98/59/ЕО, Директива 94/45/ЕО и Директива 97/74/ЕО. С оглед заявения вече ангажимент в Националния план за възприемане достиженията на правото на Европейския Съюз (NPAA 2002) за приемане на изменения и допълнения на Кодекса на труда до края на 2003 г., България ще транспонира тази директива преди предвидения срок на директивата за държавите-членки - 23 март 2005 г.