СФ „Металици” обединява предимно работници и служители от металургията и други съпътстващи я дейности. Членуването е индивидуално ( отделни физически лица ) и колективно (основни синдикални организации ). Федерацията представлява интересите на своите членове пред работодателите, пред  държавните институции, както и в КНСБ и международните синдикални структури - Европейската и Световната  организации на индустриалните работници. Представителството е изключително важно при колективното трудово договаряне, решаването на колективни трудови спорове, организирането на протестни мероприятия и стачни действия.

СФ „Металици” самостоятелно или съвместно с партньорски организации ежегодно планира и изпълнява  синдикална обучителна програма по трудово право, социално осигуряване, колективно трудово договаряне, синдикализация, здравословни и безопасни условия на труд , комуникационни и лидерски умения, както и други актуални теми, включително на място, в конкретно предприятие.

Синдикалните организации, членуващи в СФ „Металици” преговарят и сключват колективни трудови договори на ниво предприятие, а Федерацията ги подпомага от една страна, а от друга преговаря и съответно сключва Браншов колективен трудов договор. Предмет на колективното договаряне са доходите, размера на отпуските, условията на труд, поевтиняването на храната, синдикалната закрила срещу уволнение, допълнителното пенсионно осигуряване и други.

СФ „Металици”  съвместно с партньорски синдикални и работодателски организации реализира успешно редица международни проекти, свързани с обмена на добри практики в областта на социалния диалог и индустриалните отношения. Кандидатстването, спечелването и изпълнението на проекти, финансирани от Европейската комисия,  допринасят  Федерацията да осъществява дейности и практики, развиващи и популяризиращи Европейския социален модел.

Подобряването на условията на труд е основен приоритет на СФ „Металици” , израз на което е провеждането всяка година, съвместно с Българската асоциация на металургичната индустрия и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда„ на Браншов преглед за здравосоловни, безопасни и екологични условия на труд в предприятията от бранша. Сътрудничеството с работодателите и работодателските организации, със структурите на КНСБ и контролните държавни органи, както и с други нестопански организации в тази сфера е характерно за действията на СФ „Металици” .

СФ „Металици” е активен член на Европейската и на Световната  организации на индустриалните работници, с реален принос в регионалното сътрудничество между синдикатите от металния сектор от Балканите и Югоизточна Европа. Чрез своите представители в ръководните органи на тези международни синдикални структури се защитават позиции, касаещи отделния български работник или служител. Развитието на международното сътрудничество е основа за иницииране на трансгранични проекти и  организиране на акции на международна синдикална  солидарност.

Експертите на СФ „Металици” информират и консултират синдикалните организации и синдикалните членове за реализацията на техните права и защита на интересите им, както и съдействат за разрешаването на конкретни въпроси и проблеми пред работодателите, работодателските организации и компетентните държавни органи. Синдикалните организации в предприятията самостоятелно и съвместно с работническите представители по информиране и консултиране развиват постоянно тези процеси в диалог с работодателите.

 

Ежегодно СФ „Металици” организира Национална открита спартакиада на металоработниците в България, стимулира провеждането на спортни прояви в предприятията, на общинско и регионално ниво, както и участието на български работници и служители в национални и международни спортни инициативи. Федерацията е една от малкото организации в България, която успя да съхрани и да развива през годините работническия спорт.

СФ „Металици”  осигурява възможности за безплатни правни консултациии за индивидуалните и колективни синдикални членове по трудово и осигурително право, здраве и безопасност при работа, както и други правни въпроси, касаещи защита на правата и интересите на работниците и служителите, включително участва чрез свои експерти в изготвянето на промени в нормативната уредба.  Чрез Фонда за съдебно представителство и адвокатска защита на КНСБ, Федерацията съдейства и за обезпечаването на финансови средства за процесуална защита в съда.

Чрез лицензирания Център за професионално обучение „Обсерватория”, СФ „Металици” предоставя възможности за професионално обучение по 22 професии и 40 специалности, заверка на правоспособност (повишаване на квалификацията), валидиране на знанията, както и организиране на тематични семинари, както в офисите на Федерацията, така и на място в съответното предприятие, учреждение  и организация.