Проект VS/2010/0139

„От идеята за информиране и консултиране към успешния процес за информация и консултация на работниците и служителите на практика. Изследване на съществуващите инструменти и механизми за информиране и консултиране”


Проект VS/2010/0139 се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия.
Бюджетно направление BH 04030303

Предистория: Директива 2002/14/EО е първата директива на ЕС, която установява общо изискване за информиране и консултиране на работниците и служителите в предприятията; изискване, което е основният стълб на Европейския модел на представителство на интересите на работниците.


Изпълнението на   Директива 2002/14/EО  засяга:
•    23 милиона компании, наемащи по-малко от 250 души в ЕС,
•    Малки и средни предприятия, представляващи 99 % от компаниите и наемащи над 100 милиона работници.

Проектът- отговор на нуждите
1. Проектът ще спомогне за обогатяване знанията и повишаване на капацитета на мениджъри, синдикалисти и избрани представители за информиране и консултиране на работниците в предприятията за прилагането на Директива 2002/14/EО , както и ще подпомогне процеса на създаване на функциониращи системи за информиране и консултиране в сектор Металургия в съседни страни в Европа.
2. Този проект ще допринесе за активното участие на социалните партнъори на национално ниво и ниво компания в разпростирането на обхвата на Директива 2002/14/EО в България, Македония и Турция.
3. Проектът ще бъде една възможност за по-задълбочено изследване на съществуващата законодателна рамка на информирането и консултирането в националните законодателства и ще подкрепи процеса на интеграция в ЕС на металургичния сектор, който през последните години беше силно засегнат от глобализацията.
4. Що се отнася до процесите, повлияни и стимулирани от глобализиращата се икономика, преместването на предприятия и повишаването на трудовата миграция през последните години, социалните партнъори имат причини да се стремят към едно по-силно развитие на сътрудничеството между тях и споделянето на добри практики, прилагани в ЕС. А този проект дава добри възможности за това и ще изиграе ключова роля в тази насока.

Цели на проекта
1. Въвеждане и разпространение на системи за информиране и консултиране в съответствие с Директива 14/2002 чрез развитието на съществуващите практики на социално партнъорство в предприятията от металургичния сектор в България, Македония и Турция.
2. Стимулиране създаването на благоприятни условия и механизми за повишаване капаците на работниците и работодателите в металургичния сектор.
3. Създаване на условия за реализиране правото на работниците на информация чрез прилагането на Директива 14/2002  в три държави.
4. Пренасяне и разпространение на добри практики за прилагането на Директива 14/2002 и адекватно използване на възможностите, които дава Директивата за по-добра работна атмосфера в предприятията в бранша и за подкрепа на тези фирмени политики, които осигуряват стабилност, лоялност, знание и партнъорство между социалните партнъори в предприятията.

Структура на проекта
- две конференции;
- три обучения на синдикалисти и представители на работниците в 13 металургични предприятия / България- 5, Македония- 3, Турция- 5 /;
- подготовка на обучителни материали;
- CD-ROM –Обучение стъпка по стъпка за прилагането на Директива 14/2002 и за реализирането на практика на процеса по информиране и консултиране в предприятията;
- Изследване чрез въпросник.

- За целите на проекта, неговото популяризиране и популяризирането на финансовата подкрепа на Европейската Комисия, и за осъществяването на заложените проектни дейности, следните материали ще бъдат публикувани::
- Информационна брошура
-Информационен бюлетин
-Публикации в националните медии
- Он-лайн информация /в рамките на проекта ще бъде представена информация на официалните уебсайтове на водещата организация и партнъорите, където постоянно ще се публикуват материали за проекта и етапите на неговото изпълнение, както и снимков материал от проведените обучения/
-Плакат

ПОКАНА (*.pdf)

ПРОГРАМА (*.pdf)

ДИРЕКТИВА 2002/14/ЕС BG (*.pdf)

ДИРЕКТИВА 2002/14/ЕС EN (*.pdf)

     

  

Default Image

"Труда и капитала обединени във формулата на социалния диалог"

Проект  VS/2008/0461  с финансовата подкрепа на Бюджетно направление 04.03.03.01 Този проект се ...

Default Image

Проект BG051PO001-7.0.01-0065-С0001

Проект „Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на...

Default Image

Проект VS/2010/0139

„От идеята за информиране и консултиране към успешния процес за информация и консултация на...

Default Image

Проект VS/2010/0527

“Пътна карта”  за преструктурирането в металния сектор- Управление на преструктурирането, активно...

Default Image

Проект VS/2011/0422

„S.O.S. – ПОДКРЕПА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЯ – НА ФОКУС СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ...

Default Image

Проект VS/2011/0495

„Към достоен труд в металната индустрия- какво е необходимо да се направи? Насърчаване на...

Default Image

Проект VS/2015/0357

„Наръчник за масови съкращения в металната индустрия - твоето право да бъдеш информиран и...