Проект VS/2011/0495

„Към достоен труд в металната индустрия- какво е необходимо да се направи? Насърчаване на транснационалното сътрудничество за борба с нестандартната заетост”
Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз
Бюджетна линия: 04.04 08
Пилотен проект за насърчаване трансформацията на нестандартната заетост в работа с права
Несъмнено едно от големите предизвикателства и опасности, които крие новата глобална икономика е разпространението на нестандартната заетост. От десетилетия понятието „работа” се асоциираше с постоянна заетост на пълно работно време. През последните години обаче стандартният модел на трудови отношения се промени значително. Засилената световна конкуренция, технологичният напредък и корпоративното преструктуриране създават все повече нестандартни форми на заетост, които прехвърлят социалните рискове от работодателите върху работниците и техните семейства. В резултат икономическото неравенство, несигурността и нестабилността стават все по-големи. Това несъмнено изправя синдикатите пред нови предизвикателства. В опасност е не само стандартният модел на трудови отношения, но и цялата структура на индустриални отношения и социален диалог. В тази бързо променяща се икономическа ситуация бързи и добре-премерени действия са необходими, за да бъде овладяна ерозията на т.н. стандартна заетост и да бъде укрепен Европейския социален модел на всички нива и във всички сектори.

Цели на проекта:
 • Идентифициране и анализ на измеренията и формите на нестандартната заетост в металната индустрия, както и съществуващите законодателни механизми за защита интересите на нестандартно заетите;
 • Структуриране на препоръки за промени и усъвършенстване на националните законодателства на България, Испания, Австрия и Унгария за гарантиране на повече социална сигурност за нестандартно заетите;
 • Стимулиране на конструктивен диалог между социалните партньори за постигане на балансирана и приемлива и за двете страни (Труда и Капитала) визия за гъвкава сигурност в металната индустрия;
 • Насърчаване обмена и трансфера на добри практики за конверсия на атипичните трудови отношения в такива, даващи повече социални права и сигурност за работното място;
 • Засилване на социалния диалог и колективното договаряне като мощни инструменти за борба с неравенството и несигурността.
Структура:
 • Първи етап- Първа среща за стартиране на проекта- София, България
 • Втори етап- 3 Дискусионни форума- Виена, Мадрид, Будапеща
 • Трети етап- Изследване в четири държави- членки на ЕС- България, Испания, Австрия и Унгария
 • Четвърти етап- Заключителна Конференция- София, България
 • Информация и Публичност- Информационна брошура, Плакат, Книга, публикации на официалните интернет страници на партньорите
Очаквани резултати:
Разпространението на нестандартната заетост има тежки последици за работниците. Освен загубата на социална защита и повишаване на несигурността на трудовите пазари, нестандартно заетите губят своето влияние, в индивидуален и в колективен аспект, както по отношение на условията на труд, така и що се отнася до цената на труда. Ограничените възможности за достоен труд, силната конкуренция на пазара на труда и растящата нужда от високо квалифицирани човешки ресурси допринасят за увеличаване на социалното изключване и бедността, и на европейско, и на световно ниво. Изглежда, че нестандартната заетост за момента се оказва една от големите заплахи за Европейския социален модел...

 • Увеличаване информираността и знанията на синдикатите и на работниците за измеренията и формите на нестандартната заетост в металния сектор;
 • Засилване капацитета на синдикатите за структуриране на насоки и препоръки за ограничаване на атипичните форми на заетост;
 • Подкрепа за разработването и изпълнението на стратегически политики на пазарите на труда, чиито ключови цели са създаването на достойни работни места и подобряване качеството на живот;
 • Подкрепа както за работниците, така и за търсещите работа чрез предоставяне на разбираема и достоверна информация за рисковете, които крият нестандартните форми на заетост;
 • Създаване на стимули и изисквания към работодателите за стремеж към запазване на нестандартно заетите и наемането им на постоянни трудови договори;
 • Насърчаване обучението на нестандартно заетите с цел помощ и подкрепа за намиране на по-добри работни места;
 • Разработване на „рецепта” за достоен труд в металната индустрия- намиране на пътеките към създаването на повече по-добри и по-сигурни работни места, и структуриране на препоръки за усъвършенстване на националните социални политики и активни мерки на пазарите на труда.

Покана EN

Програма - Първа среща БГ

Програма - Първа среща EN

Pacto por el empleo y la cohesión social

Въпросник БГ

Въпросник DE

Въпросник ES

Въпросник HU

Покана Дискусионен форум - 1 BG

Покана Дискусионен форум - 1 EN

Програма Дискусионен форум - 1 BG

Програма Дискусионен форум - 1 EN

Покана Дискусионен форум - 2 BG

Покана Дискусионен форум - 2 EN

Програма Дискусионен форум - 2 BG

Програма Дискусионен форум - 2 EN

Diskussionspapier - Neue Selbstandigkeit und Betriebsneugrundungen

Diskussionspapier - Freie DienstnehmerInnen

Diskussionspapier - Gewerbliche Arbeitskrafteuberlassung

Diskussionspapier - Teilzeitbeschaftigung

Modificaciones de Conciliacion de la vida personal, laboral y familiar

Proyecto - Mejorar el trabajo decente en el sector del metal - Madrid 25-26.04.2012

Interim Progress Report

Покана Дискусионен форум - 3 BG

Покана Дискусионен форум - 3 EN


Програма Дискусионен форум - 3 BG


Програма Дискусионен форум - 3 EN


Покана Заключителна конференция - 24-25.10.2012 BG


Покана Заключителна конференция - 24-25.10.2012 BG

Покана Заключителна конференция - 24-25.10.2012 EN

Програма Заключителна конференция - 24-25.10.2012 BG

Програма Заключителна конференция - 24-25.10.2012 EN

Книга "Към достоен труд в металната индустрия"

 

 

 

 

 

 

Галерия

Default Image

"Труда и капитала обединени във формулата на социалния диалог"

Проект  VS/2008/0461  с финансовата подкрепа на Бюджетно направление 04.03.03.01 Този проект се ...

Default Image

Проект BG051PO001-7.0.01-0065-С0001

Проект „Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на...

Default Image

Проект VS/2010/0139

„От идеята за информиране и консултиране към успешния процес за информация и консултация на...

Default Image

Проект VS/2010/0527

“Пътна карта”  за преструктурирането в металния сектор- Управление на преструктурирането, активно...

Default Image

Проект VS/2011/0422

„S.O.S. – ПОДКРЕПА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЯ – НА ФОКУС СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ...

Default Image

Проект VS/2011/0495

„Към достоен труд в металната индустрия- какво е необходимо да се направи? Насърчаване на...

Default Image

Проект VS/2015/0357

„Наръчник за масови съкращения в металната индустрия - твоето право да бъдеш информиран и...