В съответствие с процедурата по Търговския закон погасяване на задължения към кредитори на несъстоятелно дружество се извършва по реда на Глава 47, Раздел I - Разпределение на осребреното имущество.

На 13.07.2011 г. в съда по несъстоятелността бе внесена изготвена от синдика Частична сметка за разпределение на постъпили суми между кредиторите на „Кремиковци" АД / в несъст./.

В подготвената сметка са включени вземанията на 6273 работници и служители, произтичащи от трудово правоотношение -неизплатени заплати и обезщетения. Обезщетенията, дължими по Кодекса на труда, на освободените след 28.02.2011 г. ще бъдат включени в допълнителни списъци и последваща сметка за разпределение. В съответствие със законовата норма на чл. 722, ал.1 от ТЗ, вземанията на работниците и служителите за заплати и обезщетения се подреждат в ред 3 - разноски по несъстоятелността и ред 4 - вземания от трудови правоотношения, възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, което гарантира изплащането им при извършване на разпределение.

Изтеглете целия документ като PDF

На 14.04.2011г. СФ „Металици” съвместно с НФ „Металургия” – Подкрепа, Българска асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/, ИА „Главна инспекция по труда” и НОИ организираха Национална конференция по условията на труд в бранш Металургия.  Конференцията се проведе под патронажа на Министъра на труда и социалната политика- г-н Тотю Младенов. Нейното провеждане стана възможно благодарение на любезното съдействие и подкрепа на Фонд „Условия на труд”.

На 07/04/2011г. беше сключен традиционният за бранш „Металургия” Колективен Трудов Договор. От страна на работодателите договорът бе подписан от Българската асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/, а от страна на синдикатите- от СФ „Металици” КНСБ и НФ „Металургия” КТ Подкрепа.

 

СФ „Металици” се включи в организираната от Световната федерация на металоработниците кампания за набиране на средства за подпомагане на пострадалите от опустошителното земетресение в Източна Япония през месец март 2011г.


По инициатива на Васил Яначков, председател на СФ”Металици” и вицепрезидент на Европейската федерация на металоработниците, в София се проведе международен синдикален маратон.
На 21.10 и 22.10, за първи път, в България, х-л Централ Форум, се проведе заседание на Комитета по колективно договаряне на Европейската Федерация на металоработниците /EMF/.
На заседанието присъстваха представители на синдикатите, членове на EMF, от 16 държави / Австрия, Белгия, България, Чехия, Германия, Финландия, Франция, Дания, Унгария, Италия, Холандия, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария/, както и много експерти от Европейския синдикален институт, EMF и др.
Заседанието се ръководеше от помощник генералния секретар на  EMF и председател на Комитета - Самун Барт.
Васил Яначков откри заседанието и приветства участниците. Представи и някои от последните проблеми, с които се сблъскват синдикатите от металоиндустрията в България.

 

На 21.07.2010г. се проведе среща с ръководството на Палфингер Продукционстехник България ЕООД- г-н Андреас Щраух (Управител) и г-жа Деница Динева (Мениджър Човешки ресурси). От страна на синдикатите в срещата взеха участие: Георги Георгиев (Председател на СО на КНСБ при Палфингер), представители на синдикалния комитет на синдикалната организация, Вълкана Янкова (председател РКС), Тодор Тодоров (КНСБ), Евгени Янев (СФ „Металици”), Диана Петрова (СФ „Металици”), Стоян Тошев (СФ „Металици”).

 

На 30 юни 2010г. успешно бяха финализирани преговорите за КТД в „Стомана индъстри” АД. Новият колективен трудов договор се сключи между СО на КНСБ при „Стомана Индъстри” АД, Синдикална секция на Подкрепа при „Стомана Индъстри” АД и „Стомана Индъстри” АД.

Европейската федерация на металоработниците (ЕФМ) отправи призив за мобилизация на организирания от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) „Ден на действието”- 29 септември 2010г.