Действащо законодателство на основата, на което започнаха преговорите за промени в Кодекса за социално осигуряване /КСО/

ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА ПЕНСИЯ

Пенсионна възраст и осигурителен стаж за I и II-ра категория

-     През 2015 г. възрастта на работещите първа и втора категория труд остава непроменена / първа к-я - ж. 47г. 8м. и м. 52г. 8м. , втора к-я – ж. 52г. 8м. и м. 57г.8м./

На 29 .04.2015 г. в София се проведе работна среща,  организирана от индустриалните федерации  на КНСБ И КТ „Подкрепа” с  Генералния секретар на Европейската федерация  industriALL European trade union - Luc Triangle.

В събота, 31 май 2014 г., експертен съвет обсъди и взе дългоочакваното решение да бъде одобрено инвестиционното предложение на „Аурубис България” АД за надграждане на хвостохранилище и изграждане на депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове.

Според съвета реализирането на инвестиционното предложение не би усложнило екологичната обстановка в региона, напротив – то е от изключителна важност за производствената дейност на предприятието, тъй като обезпечава екологосъобразното депониране на крайните отпадъчни материали от производството на мед.

В периода 25 - 28 септември в Букурещ, Румъния се проведе Работна среща за обмяна на опит и добри практики в рамките на Проект “Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на металургията”- /BG051PO001-7.0.01-0065-C0001/. Домакини на мероприятието бяха румънските колеги от FSLI-Metal, партньори по проекта. Проектът се осъществява от Синдикална федерация „Металици" с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051PO001-7.0.01-0065-С0001.

 

ПОКАНА

Относно - ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за запознаване с ПРОЕКТ „Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на металургията”, осъществяван от Синдикална федерация „Металици” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейски социален фонд 2007 – 2013 и Република България по Договор № BG051PO001-7.0.01-0065-C0001
Изтеглете поканата като PDF