В съответствие с процедурата по Търговския закон погасяване на задължения към кредитори на несъстоятелно дружество се извършва по реда на Глава 47, Раздел I - Разпределение на осребреното имущество.

На 13.07.2011 г. в съда по несъстоятелността бе внесена изготвена от синдика Частична сметка за разпределение на постъпили суми между кредиторите на „Кремиковци" АД / в несъст./.

В подготвената сметка са включени вземанията на 6273 работници и служители, произтичащи от трудово правоотношение -неизплатени заплати и обезщетения. Обезщетенията, дължими по Кодекса на труда, на освободените след 28.02.2011 г. ще бъдат включени в допълнителни списъци и последваща сметка за разпределение. В съответствие със законовата норма на чл. 722, ал.1 от ТЗ, вземанията на работниците и служителите за заплати и обезщетения се подреждат в ред 3 - разноски по несъстоятелността и ред 4 - вземания от трудови правоотношения, възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, което гарантира изплащането им при извършване на разпределение.

Изтеглете целия документ като PDF

В периода 25 - 28 септември в Букурещ, Румъния се проведе Работна среща за обмяна на опит и добри практики в рамките на Проект “Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на металургията”- /BG051PO001-7.0.01-0065-C0001/. Домакини на мероприятието бяха румънските колеги от FSLI-Metal, партньори по проекта. Проектът се осъществява от Синдикална федерация „Металици" с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051PO001-7.0.01-0065-С0001.

 

ПОКАНА

Относно - ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за запознаване с ПРОЕКТ „Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на металургията”, осъществяван от Синдикална федерация „Металици” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейски социален фонд 2007 – 2013 и Република България по Договор № BG051PO001-7.0.01-0065-C0001
Изтеглете поканата като PDF

На 23 ноември 2011г. успешно бяха финализирани преговорите за КТД в „Аурубис България” АД. Новият колективен трудов договор се сключи между СО на КНСБ при „Аурубис България” АД, Синдикална секция „Подкрепа” при „Аурубис България” АД и „Аурубис България” АД.

Колективен трудов договор - Изтеглете като PDF
Споразумение № 1/23.11.2011 г. към Колективен трудов договор от 01.11.2011 г. за „Аурбис България” АД - Изтеглете като PDF

На 14.04.2011г. СФ „Металици” съвместно с НФ „Металургия” – Подкрепа, Българска асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/, ИА „Главна инспекция по труда” и НОИ организираха Национална конференция по условията на труд в бранш Металургия.  Конференцията се проведе под патронажа на Министъра на труда и социалната политика- г-н Тотю Младенов. Нейното провеждане стана възможно благодарение на любезното съдействие и подкрепа на Фонд „Условия на труд”.

Днес, 15.11.2011 г. страните по колективен трудов спор в "ОЦК" АД, възникнал по повод писмени искания на работниците и служителите до работодателя с вх. № 1534/26.08.20111 г., а именно:
1. Работниците и служителите в "ОЦК" АД, представлявани по колективния спор от Белю Стайков, председател на СО на КНСБ при "ОЦК" АД и Анни Георгиев, председател на СС на КТ „Подкрепа" при "ОЦК" АД - сьпредседатели на стачния комитет, Росен Георгиев и Христо Джамяров - членове на стачния комитет, от една страна
и
2. „ОЦК" АД, ЕИК 000220014 представлявано от Славея Стоянова, изпълнителен директор на дружеството, от друга страна,
се споразумяват за уреждане на колективния трудов спор със следното стачно споразумение:

Изтеглете като PDF

На 07/04/2011г. беше сключен традиционният за бранш „Металургия” Колективен Трудов Договор. От страна на работодателите договорът бе подписан от Българската асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/, а от страна на синдикатите- от СФ „Металици” КНСБ и НФ „Металургия” КТ Подкрепа.