В събота, 31 май 2014 г., експертен съвет обсъди и взе дългоочакваното решение да бъде одобрено инвестиционното предложение на „Аурубис България” АД за надграждане на хвостохранилище и изграждане на депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове.

Според съвета реализирането на инвестиционното предложение не би усложнило екологичната обстановка в региона, напротив – то е от изключителна важност за производствената дейност на предприятието, тъй като обезпечава екологосъобразното депониране на крайните отпадъчни материали от производството на мед.

В периода 25 - 28 септември в Букурещ, Румъния се проведе Работна среща за обмяна на опит и добри практики в рамките на Проект “Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на металургията”- /BG051PO001-7.0.01-0065-C0001/. Домакини на мероприятието бяха румънските колеги от FSLI-Metal, партньори по проекта. Проектът се осъществява от Синдикална федерация „Металици" с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051PO001-7.0.01-0065-С0001.

 

ПОКАНА

Относно - ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за запознаване с ПРОЕКТ „Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на металургията”, осъществяван от Синдикална федерация „Металици” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейски социален фонд 2007 – 2013 и Република България по Договор № BG051PO001-7.0.01-0065-C0001
Изтеглете поканата като PDF

На 23 ноември 2011г. успешно бяха финализирани преговорите за КТД в „Аурубис България” АД. Новият колективен трудов договор се сключи между СО на КНСБ при „Аурубис България” АД, Синдикална секция „Подкрепа” при „Аурубис България” АД и „Аурубис България” АД.

Колективен трудов договор - Изтеглете като PDF
Споразумение № 1/23.11.2011 г. към Колективен трудов договор от 01.11.2011 г. за „Аурбис България” АД - Изтеглете като PDF

Днес, 15.11.2011 г. страните по колективен трудов спор в "ОЦК" АД, възникнал по повод писмени искания на работниците и служителите до работодателя с вх. № 1534/26.08.20111 г., а именно:
1. Работниците и служителите в "ОЦК" АД, представлявани по колективния спор от Белю Стайков, председател на СО на КНСБ при "ОЦК" АД и Анни Георгиев, председател на СС на КТ „Подкрепа" при "ОЦК" АД - сьпредседатели на стачния комитет, Росен Георгиев и Христо Джамяров - членове на стачния комитет, от една страна
и
2. „ОЦК" АД, ЕИК 000220014 представлявано от Славея Стоянова, изпълнителен директор на дружеството, от друга страна,
се споразумяват за уреждане на колективния трудов спор със следното стачно споразумение:

Изтеглете като PDF