Информация за действията на СФ”Металици” по пенсионната реформа

Действащо законодателство на основата, на което започнаха преговорите за промени в Кодекса за социално осигуряване /КСО/

ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА ПЕНСИЯ

Пенсионна възраст и осигурителен стаж за I и II-ра категория

-     През 2015 г. възрастта на работещите първа и втора категория труд остава непроменена / първа к-я - ж. 47г. 8м. и м. 52г. 8м. , втора к-я – ж. 52г. 8м. и м. 57г.8м./

-     От 01.01.2016 г.пенсионната възраст на двете категории нараства с по  6м., за ж. и м., до достигане на възраст за мъжете през 2024г. 57 и 62 г., а за жените през 2034 г. /57 и 62г./
-     Това е възрастта съответно 8 год. преди 65г. за първа кат. и три год. преди 65 г. за втора кат.

Чл. 168 КСО  ПРАВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНСИЯ

  • (1) От 1 януари 2015 г. осигурените лица в ППФ придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при:
  • 10 год. осигурителен стаж, за първа категория и възраст 12 г. и 6м. за жените и 10 г. и 6м. за мъжете, по ниска от възрастта за трета категория.
  • 15 год. осигурителен стаж за втора категория и възраст 7 г. и 6м. за жените и 5г. и 6м. за мъжете, по- ниска от възрастта за трета категория.
  • (2) От 31 декември 2015г. възрастта по ал.1,т.1 и 2 се намалява с по 6 м..., до достигане 8г. по ниска възраст за жените и мъжете  първа категория труд от възрастта за трета категория и 3 г. по ниска възраст за жените и мъжете втора категория труд, от възрастта за трета категория.

Основни моменти в  Проекта за изменение на КСО

Чл. 4в. (1) Осигурените в професионален пенсионен фонд лица, имат право еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”на ДОО

Придобиване право на пенсия за III-та категория

Чл. 68. (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 10 месеца от жените и 63 години и 10 месеца от мъжете, и осигурителен стаж 35 години 2 месеца за жените и 38 години 2 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:

1. до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;

2. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2018 г. с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.

(2) От 31 декември 2016 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.

(3) В случай, че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст.

(4) След 31 декември 2037 г. възрастта по ал. 1 се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота. ”

Придобиване право на пенсия за I-ваи II -ра категория труд

Чл. 69б. (1) Лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд могат да се пенсионират, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или когато са променили осигуряването си по чл. 4в, и са:

1. навършили възраст до 31 декември 2015 г. 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете;

2. от 31 декември 2015 г. възрастта по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете до 2029 г., а от 2030 г. - с по 3 месеца до достигане на 57-годишна възраст, а за жените – с по 4 месеца до достигане на 57-годишна възраст.

(2) Лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд могат да се пенсионират, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или когато са променили осигуряването си по чл. 4в, и са:

1. навършили възраст до 31 декември 2015 г. 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете;

2. от 31 декември 2015 г. възрастта по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете до 2029 г., а от 2030 г. - с по 3 месеца до достигане на 62-годишна възраст, а за жените – с по 4 месеца до достигане на 62-годишна възраст.

(5) Когато лицата по ал. 1, 2 и 3, които не са придобили право на пенсия по чл. 168 поискат да им бъде отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те подават и заявление, с което искат средствата по индивидуалната им партида в професионалния пенсионен фонд да се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.

§ 31. Член 168 се изменя така:

“Чл. 168. (1) От 1 януари 2016 г. осигурените лица в професионален пенсионен фонд придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при:

1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 3;

2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 3.

(2) При преценяване правото на пенсия по ал. 1 осигурителния стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.

(3) Пенсията по ал. 1 се изплащат до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 и не може да се получава заедно с пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност по Част първа.

(4) Наличието на изискуемия осигурителен стаж се доказва с удостоверение от Националния осигурителен институт.”

Акцента, при проведените срещи и преговори, който поставихме заедно със всички индустриални федерации, беше срещу рязкото покачване на възрастта за пенсиониране в досегашното законодателство  и  абсолютно несъстоятелната теза в чл.168, че категориините работници могат да получат пълния размер на пенсията, ако се пенсионират по-рано, само върху допълнителните 12 и 7% вноски в професионалните пенсионни фондове.

Изпратихме Становище на индустриалните федерации от КНСБ и КТ «Подкрепа» до всички държавни институции ,до всички парламентарни групи и до комисията по социална политика към парламента.

Проведохме срещи с Хасан Адемов – председател на социалната комисия към парламента, министър Ивайло Калфин, председателя на СФ»Металици» взе участие в заседанието на  НСТС , където се обсъди проекта за изменение на КСО, проведе се среща и с министър председателя на република България г-н Бойко Борисов.

Какво постигнахме и какво предстои

Както се вижда от текстовете в последния проект за изменение на КСО бяха постигнати следните изменения:

  1. Значително по-плавно нарастване на възрастта в сравнение с действащото законодателство, вместо с шест месеца на година , с 2 и 1 м. за мъжете и 2 и 3 м. За жените.
  2. Продължаване действието на параграф 4 / чл.69б/ за тези ,които не са изпълнили условията за пенсиониране т.е 8 и 3 г. преди трета категория / чл.168/ ,да могат да получат пълна пенсия , ако си прехвърлят парите от професионалния фонд в ДОО

В резултат на нашите активни действия и твърдо отстояване на позицията при преговорите се постигнаха още по-добри условия ,които предстои да бъдат отразени в нов Проект за изменение на КСО като:

  1. Запазване на ранното пенсиониране на работещите при първа и втора категория труд като специфичен национален пенсионен модел.
  2. Постигане на правото на пенсиониране за категориините работници   съответно 10 и 5 години преди възрастта по трета категория.
  3. Продължаване действието на параграф 4 и за тези които са придобили права за ранно пенсиониране по чл.168, т.е през цялото време категориините работници ще могат да изберат дали да получат своята ранна пенсия на база събраните пари в професионалните фондове или да си прехвърлят парите в ДОО и да получат пълния размер на пенсията , такава каквато се полага на база всички внесени осигуровки.

Не сме съгласни и продължаваме да настояваме за:

Разлика в пенсионната възраст  за мъжете и жените и особено тези ,които полагат категориен труд.

Уважаеми колеги,

Днес 20.05.2015г. описаните по –горе договорености с различните институции, с някои допълнения касаещи преди всичко миньорите, влязоха за обсъждане на заседание на МС.

Очакваме да излезе нов вариант на Проект за изменение на КСО, който да влезе в НС.

Продължаваме да следим текстовете, ще продължим и с заявените срещи в парламента, до окончателното приемане на промените.