КЦМ АД и осигуряването на безопасност и здраве – мениджмънт, отговорности, практики

КЦМ АД е безспорен лидер в производството на цветни и благородни метали в Югоизточна Европа и Черноморския регион и работи активно за екологосъобразното им утвърждаване като ефективни пазарни продукти.

Всички бизнес решения на КЦМ АД са съобразени с изискванията за опазване на околната среда и стандартите за здравословни и безопасни условия на труд. КЦМ притежава сертификати за съответствие със следните системи:
- ISO 9001:2000 / Система за управление на качеството
- ISO 14001:2004 / Система за управление на околната среда/;
- OHSAS 18001:1999 / Система за управление на здравето и безопасността при работа/.
Мениджмънтът на КЦМ АД прилага проактивен подход на управление на системата “Безопасност и здраве при работа”, основан на:
- пълно контролиране на загубите чрез система за оценяване и управление на риска; непрекъснато обучение и обмен на информация за възможните рискове при работа и методите за тяхното ограничаване и отстраняване; мониторинг на параметрите на работната среда и провеждане на редовни инспекции от органа по БЗР за предприемане на коригиращи действия;
- промоция на здравето на работното място, разбирана като единен процес на съчетаване на усилията на всички сътрудници за оздравяване на работната среда и подобряване на личното поведение при работа.
Мерките за здравеопазване и безопасност на труда съответстват на действащото законодателство и стандартите на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд.

Презентация (*.pdf)

 

Default Image

КЦМ АД и осигуряването на безопасност и здраве – мениджмънт, отговорности, практики

КЦМ АД е безспорен лидер в производството на цветни и благородни метали в Югоизточна Европа и Черноморския регион и...

Default Image

Национална Конференция по безопасност и здраве при работа в бранш „Металургия”

На 14.04.2011г. СФ „Металици” съвместно с НФ „Металургия” – Подкрепа, Българска асоциация на...