Проект VS/2012/0016

 

 

ГД “Заетост, Социални дейности и Включване”
Европа 2020: Политики за заетост
Младежка заетост, Предприемачество и Микрофинансиране

Бюджетна линия: 04-04-01-01
Програма “Прогрес”:

Проекти, допринасящи за обмена на добри практики
Водеща инициатива-“Младежта в действие"

„Омладяване на Европа за по-добро бъдеще”

Цели

 • Създаване на повече и равни възможности за младите хора в сферата на образованието и заетостта, и по този начин намаляване на процента на ранно напусналите училище младежи в страните, включени в изпълнението на проекта;
 • Подобряване на достъпа и пълноценното участие на младите хора в обществото и така насърчаване на активната им гражданска позиция;
 • Развитие и усъвършенстване качеството на системите за подкрепа на младежки инициативи и организации;
 • Подкрепа на младежкото предприемачество чрез таргетирано обучение, менторинг, мрежи и структури за подкрепа и т.н.;
 • Насърчаване развитието на партньорство между предприятията и образователните институции чрез създаване и усъвършенстване на високо качествени стажантски програми;
 • Насърчаване сътрудничеството в сферата на младежта на европейско ниво


Таргет група
Синдикалисти, занимаващи се с политиките в сферата на младежта- заетост, професионално обучение, кариерно ориентиране и развитие, мобилност на пазара на труда, европейско гражданство, информационни и комуникационни технологии

 • Младежи от професионалните технически училища и университети
 • Работодатели, HR мениджъри и работодателски организации от металния сектор
 • Представители на министерствата по образованието и младежта от страните, включени в проекта, занимаващи се с проблемите на младежкото образование и професионално обучение, и представители на министерствата на труда и националните агенции по заетостта, занимаващи се с проблемите на младежката безработица и различни програми и мерки за включване на младежите на пазара на труда
 • Млади синдикалисти и представители на синдикалните структури в компаниите за работа с млади работници и служители
 • Младежки и други НПО, занимаващи се с въпросите за кариерно развитие и професионално ориентиране в страните-партньори по проекта

Очаквани резултати

 • Синтезиране и анализ на добри практики за насърчаване на младежката заетост и активно гражданство;
 • Насърчаване на ефективното използване на информационните и комуникационните технологии за разширяване и задълбочаване на участието на младите хора в представителната демокрация, младежки и други граждански организации;
 • Повишаване информираността на обществото и стимулиране на дебати относно предизвикателствата пред младите хора за намиране на работа, и насърчаване на солидарността между обществото и младежтаНасърчаване и подкрепа на информационни и образователни дейности за младите хора относно техните права и възможности за заетост и така допринасяне за преодоляване на предрасъдъците в обществото, че младите хора са неопитни и неспособни (борба с дискриминацията);
 • Разработване на мерки за улесняване на сътрудничеството между бизнеса и образованието на местно ниво за създаване на възможности за осигуряване на професионален опит за младите хора и по този начин подкрепа за националните политики в сферата на борбата с обезлюдяването на цели региони и демографските дисбаланси;

Подкрепа развитието на интегрирани национални политики за координация между всички сектори и институции в сферата на качественото образование и професионална реализация на младите хора в техните родни страни.

 

 


Стартираща среща - 31.01.2013  София, България
Kick-off  meeting  - 31  January 2013 , Sofia, Bulgaria

 

 

Покана - БГ

Покана - EN

Програма - БГ

Програма - EN

Брошури и плакати


Презентации

 

 


Дискусионен форум  28-29.03.2013  България, София
Discussion  forum -28-29 .03.2013, Bulgaria, Sofia

 


Покана - БГ

Покана - EN

Програма - БГ

Програма - EN

Презентации

 

 


Транс - Европейска среща - 27-28 май 2013г.,  Букурещ, Румъния

Програма на срещата /Agenda/ – EN

Покана – БГ

Покана /Invitation/ – EN

Въпросник(1) – БГ

Въпросник(2) – БГ

Въпросник /Questionnaire/ (1) – EN

Въпросник /Questionnaire/ (2) – EN

Въпросник /Questionnaire/ (1) – RO

Въпросник /Questionnaire/ (2) – RO

 

 

 


Транс - Европейска среща 2 - 9-11.10.2013г. Франция  
Trans - European workshop 2 - 9-11.10.2013г. France

 

 

Програма на срещата – EN

Презентации


 

 


Транс – Европейска среща 3 - 23-25.10.2013г. Полша
Trans - European workshop 3 - 23-25.10.2013г. Poland

 

 

Покана - EN

Програма - EN

Презентации

 

 


Транс - Европейска среща 4 - 18.11.2013г. България
Trans - European workshop 4 - 18.11.2013г. Bulgaria

 

 

Програма - БГ

Програма - EN

 

 


Заключителна конференция - 19-20.11.2013
Final conference - 19-20.11.2013

 

Презентации


 

 


Галерия

 

 

Галерия
Дискусионен форум  28-29.03.2013  България, София

 

Галерия
Транс- Европейска среща - 27-28 май 2013г.,  Букурещ, Румъния

 

Галерия
Транс - Европейска среща 2 - 9-11.10.2013г. Франция

 

Галерия
Транс - Европейска среща 3 - 23-25.10.2013г. Полша

 

Галерия
Транс – Европейска среща 4 - 18.11.2013г. България

 

Галерия
Заключителна конференция - 19-20.11.2013

Default Image

"Труда и капитала обединени във формулата на социалния диалог"

Проект  VS/2008/0461  с финансовата подкрепа на Бюджетно направление 04.03.03.01 Този проект се ...

Default Image

Проект BG051PO001-7.0.01-0065-С0001

Проект „Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на...

Default Image

Проект VS/2010/0139

„От идеята за информиране и консултиране към успешния процес за информация и консултация на...

Default Image

Проект VS/2010/0527

“Пътна карта”  за преструктурирането в металния сектор- Управление на преструктурирането, активно...

Default Image

Проект VS/2011/0422

„S.O.S. – ПОДКРЕПА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЯ – НА ФОКУС СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ...

Default Image

Проект VS/2011/0495

„Към достоен труд в металната индустрия- какво е необходимо да се направи? Насърчаване на...

Default Image

Проект VS/2015/0357

„Наръчник за масови съкращения в металната индустрия - твоето право да бъдеш информиран и...