Проект VS/2011/0422

„S.O.S. – ПОДКРЕПА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЯ – НА ФОКУС СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН: БЪЛГАРИЯ, РУМЪНИЯ, МАКЕДОНИЯ, ХЪРВАТСКА”
Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Съюз
Бюджетно направление  04.03.03.01 – «ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ»
Европейският социален диалог е резултатът от развитието на социалния диалог в страните членки, които съвместно създават настоящето и бъдещето на Европейския съюз. Всяка държава- членка на Съюза има своите специфични характеристики, но непрестанният обмен на опит и информация относно националните условия и рамки в контекста на социалното партньорство, допринасят за обогатяването на Европейския социален диалог и развитието на Европейския социален модел. Новите държави-членки (България и Румъния) и страните- кандидатки (БЮР Македония и Хърватска) са изправени пред предизвикателството да се адаптират и да се интегрират в изграждането на общото социално, политическо и икономическо Европейско пространство.

"S.O.S. - Подкрепа и възможности за социалния диалог в металната индустрия "се фокусира върху социалния диалог и индустриалните отношения в металната
индустрия в четири страни от Балканския регион - България, Румъния, БЮР Македония и Хърватска. S.O.S. е международният зов за помощ. Състои се от три къси, три дълги и три къси сигнала ( - - - ), отнасящи се до буквите S, O и S. Често се интерпретира като кратка форма за "Спасете нашите души”, „Спасете нашият кораб” или „Изпратете нашият Спасител”. Посланието в проекта е избрано, заради планираните дейности, които ще бъдат адекватна подкрепа и възможност за развитие на националния капацитет на социалните партньори в металната индустрия от България, Румъния, БЮР Македония и Хърватска в областта на социалния диалог и колективното договаряне.

 • S.O.S. e за гарантиране на достойни условия на труд, като същевременно се подобрява и законодателството в сферата на заетостта
 • SOS e за адекватни индустриални отношения, които да запазят и развиват икономиката на страните от Балканския регион


ЦЕЛИ:

 • Насърчаване на дебатите, свързани с колективното договаряне, активното социално партньорство, използването на модела на Европейския социален диалог и добрите практики като средство за адаптация към промените в индустриалните отношения
 • Проучване на националните ресурси за използване на социалния диалог като инструмент за постигане на конструктивно и демократичното участие на основните заинтересовани страни в трудовите отношения - държавата , бизнеса и работниците/служителите
 • Възприемане на социалния диалог като елемент на националните политики за справяне с икономическите предизвикателства пред заетостта

СТРУКТУРА:

 • Стартираща среща - България
 • Регионални Конференции: в БЮР  Македония - Развитието на социалния диалог в 4 страни от Балканския регион; в Хърватска - Колективно трудово договаряне; в Румъния - Представителство на работниците на ниво фирма /предприятие
 • Проучване
 • Информационни материали - брошура, презентации и интернет базирана информация, бюлетин
 • Заключителна конференция - Транснационалното сътрудничество за насърчаване на социалния диалог като инструмент за постигане на социален мир и
 • икономически напредък


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Подкрепа на трипартизма и социалния диалог на всички нива (компания, сектор, национално ниво) и принос за тяхното признаване като неразделна част от достойните условия на труд
 • Насърчаване и популяризиране на социалния диалог като средство за минимизиране на риска от социални конфликти
 • Подпомагане на транснационалното сътрудничество между социалните партньори в рамките на обединена Европа за постигането на социално сближаване чрез ефективен социален диалог и партньорство
 • Предоставяне на информация за трудовото законодателство в България, Румъния, БЮР Македония и Хърватска.

 

Покана EN

Програма - Първа среща БГ

Програма - Първа среща EN

Програма Конференция Загреб - 20-21.04.2012 BG

Програма Конференция Загреб - 20-21.04.2012 EN

Програма Конференция Охрид - 23-24.03.2012 BG

Програма Конференция Охрид - 23-24.03.2012 EN

Покана Конференция Загреб - 20-21.04.2012 BG

Покана Конференция Загреб - 20-21.04.2012 EN

Покана Конференция Охрид - 23-24.03.2012 BG

Покана Конференция Охрид - 23-24.03.2012 EN

Interim Project Report

Покана Конференция Букурещ - 8-9.06.2012 BG

Покана Конференция Букурещ - 8-9.06.2012 EN

Програма Конференция Букурещ - 8-9.06.2012 BG

Програма Конференция Букурещ - 8-9.06.2012 EN


Покана Заключителна конференция - 18-19.10.2012 BG


Покана Заключителна конференция - 18-19.10.2012 EN

Програма Заключителна конференция - 18-19.10.2012 BG

Програма Заключителна конференция - 18-19.10.2012 EN

 

 

 

 

Default Image

"Труда и капитала обединени във формулата на социалния диалог"

Проект  VS/2008/0461  с финансовата подкрепа на Бюджетно направление 04.03.03.01 Този проект се ...

Default Image

Проект BG051PO001-7.0.01-0065-С0001

Проект „Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на...

Default Image

Проект VS/2010/0139

„От идеята за информиране и консултиране към успешния процес за информация и консултация на...

Default Image

Проект VS/2010/0527

“Пътна карта”  за преструктурирането в металния сектор- Управление на преструктурирането, активно...

Default Image

Проект VS/2011/0422

„S.O.S. – ПОДКРЕПА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЯ – НА ФОКУС СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ...

Default Image

Проект VS/2011/0495

„Към достоен труд в металната индустрия- какво е необходимо да се направи? Насърчаване на...

Default Image

Проект VS/2015/0357

„Наръчник за масови съкращения в металната индустрия - твоето право да бъдеш информиран и...