Проект BG051PO001-7.0.01-0065-С0001

Проект „Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на металургията”
BG051PO001-7.0.01-0065-С0001


Този проект се осъществява с финансовата помощ на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ по договор № BG051PO001-7.0.01-0065-С0001.


Цели на проекта:
Обща цел на проектното предложение е укрепване на социалната икономика чрез обмен на ноу-хау и добри практики, и разработване на комплекс от мерки за активно сътрудничество между целевите групи от двете страни в развитието на социалната политика в металната индустрия.

Партньори:

СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ „МЕТАЛИЦИ” (България)

FSLI – METAL (Румъния)


Продължителност: 18 месеца

Цели на проекта:
Обща цел на проектното предложение е укрепване на социалната икономика чрез обмен на ноу-хау и добри практики, и разработване на комплекс от мерки за активно сътрудничество между целевите групи от двете страни в развитието на социалната политика в металната индустрия.

Специфични цели:
- обмяна на опит, ноу-хау и добри практики между  представителите на целевата група от България и Румъния относно формите на участие на представителите на целевата група на национално ниво за разработването  на  инструменти и мерки за по-активно участие в политиката за развитие на социалната икономика;
- да се идентифицират пречките и потенциалните възможности за развитие на  социалната икономика за подобряване на социалното включване на  уязвими групи сред работещите в металната индустрия в двете страни;
- да се разработят механизми за ефективно включване на национални, регионални и местни участници в развитието на социалната икономика;
- да се изгради мрежа за сътрудничество между представителите на целевите групи от двете страни с оглед изпълнение на съвместни социални политики за подпомагане на социалното включване на представители от уязвими групи, работещи в металната индустрия;
- да се изготви ноу-хау по проекта  - аналитичен доклад от резултатите от изследването и съвместна стратегия за развитие на социалната политика в металния сектор;
- да се популяризира проекта и резултатите от него сред широк кръг от заинтересовани лица.

Основни дейности:
1. Дейности за информация и публичност
2. Работна среща за обмяна на опит и добри практики (Румъния)
3. Изследване и анализ на съществуващите ограничения и потенциалните възможности за развитие на социалната политика в металната индустрия
4. Дискусионен форум (България)
5. Изготвяне на съвместна стратегия за развитие на социалната политика в металния сектор
6. Заключителна конференция (България)

 

Покана – Пресконференция за запознаване с Проект „Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на металургията”

_______________________
Цялата отговорност за съдържанието на тази статия се носи от СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ „МЕТАЛИЦИ” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

 

Покана - BG

Покана - BG EN

Програма - BG

Презентация - Андрей Андреев - Изпълнителен секретар на СФ „Металици” и Председател на СО на КНСБ при „КЦМ” АД гр. Пловдив

Презентация - „Алкомет“ АД - социална икономика - идея или реалност

Бланка


Брошури


 

 

 

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ - България, 5-6 юни 2013г.

Програма - БГ

Презентации

 

Галерия

 

Галерия
Работна среща за обмяна на опит и добри практики в рамките на Проект “Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на металургията”- /BG051PO001-7.0.01-0065-C0001/


Галерия
ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ - България, 5-6 юни 2013г.

Default Image

"Труда и капитала обединени във формулата на социалния диалог"

Проект  VS/2008/0461  с финансовата подкрепа на Бюджетно направление 04.03.03.01 Този проект се ...

Default Image

Проект BG051PO001-7.0.01-0065-С0001

Проект „Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на...

Default Image

Проект VS/2010/0139

„От идеята за информиране и консултиране към успешния процес за информация и консултация на...

Default Image

Проект VS/2010/0527

“Пътна карта”  за преструктурирането в металния сектор- Управление на преструктурирането, активно...

Default Image

Проект VS/2011/0422

„S.O.S. – ПОДКРЕПА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЯ – НА ФОКУС СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ...

Default Image

Проект VS/2011/0495

„Към достоен труд в металната индустрия- какво е необходимо да се направи? Насърчаване на...

Default Image

Проект VS/2015/0357

„Наръчник за масови съкращения в металната индустрия - твоето право да бъдеш информиран и...